Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2018

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

12.02.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 9

Kiinteistö Oy Kaapelitalon hallituksen puheenjohtajan valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös

HEL 2018-001363 T 00 01 05

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

Esittelijä peruutti ehdotuksensa kokouksessa ennen kuin keskustelu asiasta oli julistettu päättyneeksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen peruuttamisen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Aleksanterinkatu 22-24

+358 9 310 36106

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki PL 1

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

 

 

FI02012566