Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2017

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

18.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 170

Stadion-säätiö sr:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2017-012946 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Stadion-säätiö sr:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Stadion-säätiön toimitusjohtaja Maija Innanen ja hallituksen puheenjohtaja Eero Heinäluoma. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Stadion-säätiön osavuosikatsaus 3-2017.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Stadion-säätiön tarkoituksena on urheilun ja liikuntakasvatuksen tukeminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja ylläpitämällä Helsingin kaupungin omistamaa Olympiastadionia, luovuttamalla sitä korvausta vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muihin yleisötilaisuuksiin sekä käyttämällä sen huonetiloja omiin tarkoituksiinsa tai vuokraamalla niitä. Toiminta muodostuu viidestä kokonaisuudesta: ulkokenttäkauden toiminta, sisäliikuntatilojen vuokraus, toimistotilojen vuokraus, kokouspalvelut ja turismi.

Säätiön hallinnossa ovat edustettuina Helsingin kaupunki sekä keskeiset urheilujärjestöt. Säätiö kuuluu Helsingin kaupunkikonserniin.

Stadion-säätiön vuoden 2017 tuloksen ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ennustetaan olevan (ennuste 3/2017) -898 873 euroa. Vastaava tulos vuonna 2016 oli -733 737 euroa. Säätiön tuotot kertyvät pääasiassa kaupungilta saaduista avustuksista.

Helsingin kaupungin talousarviossa 2017 Stadion-säätiölle asetettu sitova tavoite on: Olympiastadionin perusparannus-ja uudistamishanke etenee suunnitelman mukaisissa raameissa.

Stadion-säätiön toimitusjohtaja Maija Innanen antaa säätiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Eero Heinäluoma.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Stadion-säätiön osavuosikatsaus 3-2017.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566