Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2017

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

18.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 171

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2017-012956 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Anne Sivula ja hallituksen puheenjohtaja Marju Pohjaniemi. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Seure Henkilöstöpalvelut Oyn osavuosikatsaus 2_2017.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimialana on harjoittaa pääosaa toiminnastaan sen omistavien hankintayksiköiden, kuntien, kuntayhtymien sekä näiden tytäryhteisöjen ja -säätiöiden kanssa tuottamalla niille tilapäisen työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaan liittyviä palveluja, sekä omistaa toimintaansa liittyviä osakkeita ja kiinteistöjä. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain mukaisena omistajiensa sidosyksikkönä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se myöskään jaa osinkoa.

Yhtiön omistus jakaantuu seuraavasti: Helsinki 56,4 %, Espoo 18,8 %, Vantaa 18,8 %, Kauniainen 0,95 % ja Hus 5 % sekä muut pienosakkaat 0,05 %.

Yhtiön liikevaihdon vuonna 2017 ennustetaan olevan 80 milj. euroa (vuosi 2016: 79 milj. euroa) ja tuloksen noin 11 000 euroa (vuosi 2016: 84 966 euroa).

Yhtiölle on asetettu Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2017 seuraavat tavoitteet:

        Hintojen nousu enintään kustannustason nousua vastaava. Kustannustason nousuna käytetään peruspalveluindeksiä. 

        Työvuorojen täyttöaste on vähintään 93 %.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Anne Sivula antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Pohjaniemi.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Seure Henkilöstöpalvelut Oyn osavuosikatsaus 2_2017.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566