Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2017

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/6

 

18.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 173

Muutokset Lilinkotisäätiön hallituksen kokoonpanossa

HEL 2017-012642 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Lilinkotisäätiön hallitukseen vuoden 2018 lopussa päättyväksi toimikaudeksi 

- hallituksen varsinaiseksi jäseneksi ja puheenjohtajaksi va. perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Maarit Sulavuoren (Pia Panhelaisen tilalle) ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen vammaistyön johtaja Mikaela Westergårdin (Jonna Weckströmin tilalle)

- hallituksen varsinaiseksi jäseneksi talouspäällikkö Johanna Simpasen (Markku Huukin tilalle) ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen vastaava suunnittelija Anna Helmen (Jussi Lindin tilalle).

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Toimialajohtajan esitys 1.12.2017

2

eroilmoitus - panhelainen

3

Eronpyyntö - huuki

4

Eronpyyntö - lind

5

Eronpyyntö - weckström

6

Konsernijaoston päätös 9.11.2015, A

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Lilinkotisäätiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Sosiaali- ja terveystoimiala esittää (liite 1) päätösehdotuksen mukaisia muutoksia Lilinkotisäätiön hallitukseen vuoden 2018 lopussa päätyväksi toimikaudeksi. Muutokset johtuvat nimettyjen jäsenten ja varajäsenten palvelussuhteiden ja työtehtävien muutoksista. Lilinkotisäätiön hallituksen toimikaudeksi 2016 - 2018 nimetty puheenjohtaja Pia Panhelainen ei ole enää kaupungin palveluksessa ja hän on toimittanut eroilmoituksensa säätiölle. Panhelaisen henkilökohtainen varajäsen Jonna Weckström, hallituksen jäsen Markku Huuki ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä Jussi Lind ovat työtehtäviinsä liittyvistä syistä esittäneet liitteinä olevat eronpyyntönsä. Myös nämä erot ovat Lilinkotisäätiön tiedossa.       

Uudet nimettävät jäsenet ja varajäsenet ovat antaneet suostumuksensa hallitustehtävään.

Konsernijaosto on 9.11.2015 § 161 (liite 6) nimennyt kolme hallituksen jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä Lilinkotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2016 - 2018. Päätösehdotuksen mukaisten muutosten jälkeen hallituksessa jatkaa aiemmin nimettynä varsinaisena jäsenenä johtava ylihoitaja Päivi Sjöblom ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään ylihoitaja Kati Sinivuori. 

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Toimialajohtajan esitys 1.12.2017

2

eroilmoitus - panhelainen

3

Eronpyyntö - huuki

4

Eronpyyntö - lind

5

Eronpyyntö - weckström

6

Konsernijaoston päätös 9.11.2015, A

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Lilinkotisäätiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Päätöksessä mainitut

Sosiaali- ja terveystoimiala

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566