Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2017

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/5

 

18.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 172

Edustajan nimeäminen Helsingin Taidehallin säätiön hallitukseen

HEL 2017-012975 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Helsingin Taidehallin säätiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi Leena Mickwitzin ja varajäseneksi Erja Mehdon sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi, joka on kolme vuotta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin Taidehallin säätiön nimeämispyyntö_2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin Taidehallin säätiö

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Taidehallin säätiö pyytää nimeämään hallituksen jäsenen ja varajäsenen, koska Helsingin kaupungin nimeämät hallituksen varsinainen jäsen ja varajäsen ovat erovuorossa.

Säätiön tarkoituksena hoitaa ja käyttää Helsingin Taidehallin säätiön omaisuutta tarkoituksiin, jotka pyrkivät herättämään harrastusta kuvataiteisiin ja edistämään niiden harjoittamista. Kuvataiteisiin luetaan tässä yhteydessä myös taideteollisuus ja arkkitehtuuri.

Säätiön hallitukseen kuuluu vähintään 12 ja enintään 14 jäsentä. Hallituksen jäsenen ja varajäsenen toimikausi on kolme vuotta.

Konsernijaosto on 9.3.2015, 41 §, nimennyt hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi Leena Mickwitzin ja varajäseneksi Erja Mehdon. Molemmat ovat antaneet suostumuksensa  siihen, että Helsingin Taidehallin säätiön maaliskuussa 2018 pidettävä vuosikokous voi valita heidät hallitukseen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin Taidehallin säätiön nimeämispyyntö_2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin Taidehallin säätiö

Esitysteksti

Tiedoksi

Hallituksen jäsen

Hallituksen varajäsen

Talous- ja konserniohjaus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566