Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2017

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/7

 

18.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 174

Oy Apotti Ab:n hallituksen puheenjohtajan nimeäminen

HEL 2017-003673 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Oy Apotti Ab:n tulevassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa ehdottamaan, että yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valitaan toimialajohtaja Juha Jolkkonen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oy Apotti Ab toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamassa mielessä osakkeenomistajien sidosyksikkönä, jonka tarkoituksena on tuottaa palveluja yhtiön osakkeenomistajille. Yhtiö voi tuottaa rajallisen määrän palveluja myös ulkopuolisille kuitenkin siten, että se ei vaaranna yhtiön asemaa omistajiensa sidosyksikkönä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on noin 38 %.

Oy Apotti Ab:n hallitus käsittelee saadun ennakkotiedon mukaan yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista seuraavassa kokouksessaan 15.12.2017. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa tullaan käsittelemään yhtiön hallituksen puheenjohtajan valintaa. Edellinen hallituksen puheenjohtaja Pia Panhelainen on eronnut yhtiön hallituksesta 1.12.2017 lukien siirryttyään pois Helsingin kaupungin palveluksesta. Oy Apotti Ab:n yhtiöjärjestysmääräysten perusteella ylimääräinen yhtiökokous voidaan pitää aikaisintaan 29.12.2017.

Oy Apotti Ab:n osakassopimuksessa on sovittu siitä, miten yhtiön osakkeenomistajat nimeävät jäseniä yhtiön hallitukseen. Osakassopimuksen mukaan Helsingin kaupunki nimeää hallituksen puheenjohtajan. Uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi on tarkoituksenmukaista nimetä sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja Juha Jolkkonen.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaoston tehtävänä on muun muassa määrätä päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Talous- ja suunnitteluosasto

Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.05.2017 § 84

HEL 2017-003673 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan kaupunkia Oy Apotti Ab:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.5.2017, ja hyväksymään siellä käsiteltävät asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä edistämään ajatusta, että Oy Apotti Ab alkaisi soveltaa omaan toimintaansa lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta.

Käsittely

15.05.2017 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Pia Panhelainen

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566