Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2017

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

06.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 152

Helsingin Uusyrityskeskus ry:n syyskokous vuonna 2017

HEL 2017-003791 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin edustajaa Helsingin Uusyrityskeskus ry:n syyskokouksessa 17.11.2017 hyväksymään käsiteltävät asiat hallituksen ehdotusten mukaisesti.

Samalla konsernijaosto kehotti kaupungin kokousedustajaa ehdottamaan, että yhdistyksen hallitukseen nimetään seuraavat henkilöt:

        Sami Ojala (Kok.)

        Riikka Suominen (Vihr.)

        Kimmo Heinonen

Käsittely

Vastaehdotus:
Hannu Oskala:
Niklas Rönnbergin sijasta yhdistyksen hallitukseen ehdotetaan nimettäväksi Riikka Suominen.

Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti Hannu Oskalan vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

HUK ry syyskokous kokouskutsu 2017.pdf

2

HUK ry toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupungin edustajaa Helsingin Uusyrityskeskus ry:n syyskokouksessa 17.11.2017 hyväksymään käsiteltävät asiat hallituksen ehdotusten mukaisesti.

Samalla konsernijaosto kehottaa kaupungin kokousedustajaa ehdottamaan, että yhdistyksen hallitukseen nimetään seuraavat henkilöt:

        Sami Ojala (Kok.)

        Niklas Rönnberg (RKP)

        Kimmo Heinonen

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunki on 3.6.1992 perustetun Helsingin Uusyrityskeskus ry:n perustajajäsen.

Helsingin Uusyrityskeskus ry. (HUK) kuuluu 31:n itsenäisen uusyrityskeskuksen verkostoon. Uusyrityskeskusten yhteistoimintajärjestönä toimii Suomen Uusyrityskeskukset ry, joka on tuonut toimintamallin vuonna 1988 Suomeen ja on ollut perustamassa kaikkia 31 uusyrityskeskusta.

HUK:n tarkoituksena on tukea elinkeinoelämän kehittymisen yleisiä edellytyksiä sekä erityisesti edistää uuden, kannattavan ja elinkelpoisen yritystoiminnan ja pysyvien työpaikkojen syntymistä Helsingin seudulle.

Yhdistyksen jäsenet ovat Helsingin kaupungin lisäksi helsinkiläisiä yrityksiä ja elinkeinoelämän järjestöjä.

Päättyvällä toimikaudella Helsingin kaupungin nimeäminä hallituksen jäseninä ovat toimineet: Laura Nyman, Niklas Rönnberg ja Santtu von Bruun.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

HUK ry syyskokous kokouskutsu 2017.pdf

2

HUK ry toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

kaupunginkanslia, oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginkanslia Kaupunginjohtaja 18.04.2017 § 52

HEL 2017-003791 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Uusyrityskeskus ry:n kevätkokouksessa 19.4.2017, ja hyväksymään siellä asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki on 3.6.1992 perustetun Helsingin Uusyrityskeskus ry:n perustajajäsen.

HUK:n tarkoituksena on tukea elinkeinoelämän kehittymisen yleisiä edellytyksiä sekä erityisesti edistää uuden, kannattavan ja elinkelpoisen yritystoiminnan ja pysyvien työpaikkojen syntymistä Helsingin seudulle.

Yhdistyksen jäsenet ovat Helsingin kaupungin lisäksi helsinkiläisiä yrityksiä ja elinkeinoelämän järjestöjä.

Sääntömääräisessä kevätkokouksessa käsitellään esityslistan mukaiset tilinpäätösasiat sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhdistyksen hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta päätetään yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa.

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566