Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2017

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

06.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 151

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) syysyhtymäkokous 2017

HEL 2017-004502 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa Timo Härmälää edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (=HSY) syysyhtymäkokouksessa HSY:n toimitalossa kokoushuoneessa 2 (5. krs.) 17.11.2017 klo 10.00.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa kannattamaan hallituksen ehdotuksia, muiden ohella Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän liitteenä 1 olevan toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymiseksi vuosille 2018 - 2020.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2020

2

Kokouskutsu 17.11.2017, julkaisuversio

3

Ääniluettelo 17.11.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HSY:n syysyhtymäkokous

HSY:n yhtymäkokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa. HSY:ssä pidetään kevätkokous, jossa käsitellään mm. tilinpäätös, ja syyskokous, jossa päätetään ainakin talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta.

HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelma on liitteenä 1, syysyhtymäkokouksen kokouskutsu esityslistoineen liitteenä 2 ja ääniluettelo liitteenä 3.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 - 2020

HSY:n yhtymäkokouksen on kuntalain mukaan hyväksyttävä vuoden loppuun mennessä kuntayhtymän seuraavan vuoden talousarvio. Samassa yhteydessä on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja se on laadittava siten, että edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseksi turvataan.

HSY:n perussopimuksen mukaan toiminta- ja taloussuunnitelmasta on pyydettävä jäsenkaupunkien lausunnot ennen sen hyväksymistä. HSY:n hallitus käsitteli 10.6.2016 alustavaa toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2017 - 2019 ja päätti pyytää siitä jäsenkaupungeilta lausunnot 2.9.2016
mennessä.

Lausunnot merkittiin tiedoksi HSY:n hallituksessa 16.9.2015.

Lopullisessa taloussuunnitelmaesityksessä on huomioitu kaupunkien lausunnot ja siihen on tehty HSY:n toiminnassa tai toimintaympäristössä kesän ja syksyn aikana tapahtuneista muutoksista aiheutuvat tarkennukset.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2020

2

Kokouskutsu 17.11.2017, julkaisuversio

3

Ääniluettelo 17.11.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.08.2017 § 112

HEL 2017-004502 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän yhtymäkokouksen jatkokokouksessa 21.8.2017 seuraavia muutoksia ja lisäyksiä HSY:n hallitukseen ja tarkastuslautakuntaan valittaviin jäseniin ja varajäseniin:

hallituksen varajäseneksi valitaan Anna Jungner-Nordgren

tarkastuslautakunnan jäseneksi valitaan Antti Vainionpää

tarkastuslautakunnan varajäseneksi valitaan Jarkko Pietikäinen Mervi Assmanin sijasta

tarkastuslautakunnan varajäseneksi valitaan Arja Salo

konsernijaoston 19.6.2017 § 101 tekemää päätöstä muutetaan siten, että hallituksen varajäseniksi nimettävistä poistetaan Pia Kopra.

19.06.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.05.2017 § 82

HEL 2017-004502 T 00 01 06

Päätös

A

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa tai määräämäänsä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut  -kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksessa 19.5.2017 klo 10.00 HSY:ssä kokoushuoneessa 2, 5. krs. Yhtiökokouksen ääniluettelo, kokouskutsu ja esityslista ovat liitteinä 1, 2 ja 3.

B

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa hyväksymään hallituksen ja tarkastusvaliokunnan ehdotukset yhtymäkokoukselle mm. seuraavasti:

1

Hallituksen ehdotuksen, että yhtymäkokous merkitsee tiedoksi hallituksen selvityksen tarkastuslautakunnan vuoden 2015 tarkastuskertomuksessa antamien suositusten johdosta.

2

Hallituksen ehdotuksen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja tilikauden ylijäämän käytöstä.

3

Tarkastuslautakunnan ehdotuksen vuoden 2016 tarkastuskertomuksen tiedoksi merkitsemisestä ja lähettämisestä hallitukselle.

4

Tarkastuslautakunnan ehdotuksen, että yhtymäkokous kehottaa hallitusta antamaan yhtymäkokoukselle selvityksen toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perusteella on ryhdytty.

5

Tarkastuslautakunnan ehdotuksen vuoden 2016 tilintarkastuskertomuksen tiedoksi merkitsemisestä.

6

Tarkastuslautakunnan ehdotuksen, että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016.

7

Hallituksen ehdotuksen vuoden 2016 henkilöstökertomuksen tiedoksi merkitsemisestä.

C

Konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin edustajan harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566