Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2017

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/6

 

18.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 125

Stadion-säätiö sr:n hallitukseen valittavien henkilöiden nimeäminen

HEL 2015-000287 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Stadion-säätiö sr:n hallitukseen jäsenet sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi seuraavasti:

        Eero Heinäluoma (SDP), hallituksen puheenjohtaja,

        Timo Erikäinen (Kok.),

        Sallamaari Muhonen (Vihr.),

        Mikko Pohjola (Vas.) sekä

        Anne Vuori (PS).

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä Stadion-säätiö sr:n hallituksessa toimimaan niin, että säätiön hallitus valitsee toimikaudekseen hallitukseen Jörn Donnerin (RKP).

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Stadion-säätiö sr

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Syksystä 2016 keväälle 2017 siirrettyjen kuntavaalien vuoksi konsernijaosto linjasi 13.3.2017, § 32, että osassa tytäryhteisöjä ja -säätiöitä (16 kpl) tehdään hallitusten kokoonpanoihin kaupungin nimeämien luottamushenkilötaustaisten jäsenten osalta tarvittavat kuntavaalien tulokseen perustuvat muutokset viimeistään alkusyksyllä 2017. 

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin. Lisäksi konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Stadion-säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on urheilun ja liikuntakasvatuksen edistäminen ja tukeminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja ylläpitämällä Helsingin kaupungin omistamaa Olympiastadionia, luovuttamalla sitä korvausta vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muihin yleisötilaisuuksiin sekä käyttämällä sen huonetiloja omiin tarkoituksiinsa tai vuokraamalla niitä. Säätiö voi myös itse rakennuttaa ja muilta vuokrata urheilutiloja ja laitoksia.

Kesäkuussa 2017 voimaan tulleiden säätiön uusien sääntöjen mukaan hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Toimikausi alkaa 1. syyskuuta ja päättyy 31. elokuuta. Mikäli hallitusta ei saada valittua ennen toimikauden päättymistä, hallituksen toimikausi jatkuu kunnes uusi, päätösvaltainen hallitus on valittu.

Säätiön hallitukseen kuuluu kahdeksan tai yhdeksän jäsentä. Sääntöjen mukaan kaupunki valitsee puheenjohtajan ja neljä muuta jäsentä. Suomen Valtakunnan Urheiluliitto SVUL ry, Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry ja Suomen Palloliitto ry valitsevat kukin yhden jäsenen. Lisäksi säätiön hallitus voi valita toimikaudekseen yhden hallituksen jäsenen.

Säätiön hallituksessa tulee olla osaamista talouden ja säätiöhallinnon, kiinteistö- ja rakentamistoiminnan sekä Stadion-säätiön toimialalta.

Jotta Stadion-säätiön hallituksessa voidaan ottaa riittävällä tavalla huomioon kaupunkikonsernin kokonaisedun toteutuminen sekä kevään 2017 kuntavaalitulosten vaikutukset kaupungin tytäryhteisöjen hallitusvalintoihin, on kaupungin sääntöihin perustuvan nimeämisoikeuden käyttämisen ohella tarpeen kehottaa Stadion-säätiö sr:n hallitukseen nimettyjä toimimaan niin, että hallitus käyttää sääntöjen mukaista mahdollisuutta valita itse toimikaudekseen yksi hallituksen jäsen, ja että jäseneksi valitaan konsernijaoston päätöksessä mainittu henkilö. Tätä koskeva toimiohje on tarkoituksenmukaista antaa konsernijaoston toimesta samassa yhteydessä Stadion-säätiö sr:n sääntöihin perustuvan nimeämisoikeuden käyttämisen kanssa, vaikka kyse ei ole kaupunkikonsernin kannalta taloudellisesti merkittävästä tai periaatteellisesti laajakantoisesta asiasta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Stadion-säätiö sr

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 16.02.2015 § 19

HEL 2015-000287 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti

        valita Stadion-säätiön hallitukseen edustajiston vuoden 2015 vuosikokouksesta alkavaksi kaksivuotiskaudeksi seuraavat jäsenet:

Otto Lehtipuu

Hallituksen puheenjohtaja

Vihr.

Satu Väkiparta

Hallituksen jäsen

Vihr.

Timo Erikäinen

Hallituksen jäsen

Kok.

Jaana Pelkonen

Hallituksen jäsen

Kok.

Kari Piimies

Hallituksen jäsen

SDP

 

        kehottaa säätiön hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä toimintaohjeita sekä konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta

        todeta, että tytäryhteisöjen hallitusten puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei säätiön säännöissä ole toisin sovittu tai määrätty

        valita säätiön tilintarkastajiksi vuodelle 2016 tarkastuslautakunnan 10.12.2014 tekemän esityksen mukaisesti KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg ja toisena varsinaisena tilintarkastajana KHT Heidi Vierros sekä varatilintarkastajina KHT, JHTT Jorma Nurkkala ja KHT, JHTT Heikki Ruosteenoja

        todeta, että tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan 30.1.2013 hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Sutinen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566