Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2017

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

18.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 123

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien hallituksen jäsenen nimeäminen

HEL 2017-003419 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallien ylimääräisessä yhtiökokouksessa 2.10.2017 ehdottamaan, että yhtiön hallitukseen valitaan kaupunginasiamies Nina Toivonen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Kokouskutsu 2.10.2017

2

Esityslista 2.10.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Laajasalo palloiluhallien toimialana on vuokrata Helsingin kaupungilta Laajasalon urheilupuistosta n. 15.300 m2:n suuruista maa-aluetta ja omistaa, hallita sekä ylläpitää sille rakennettua kiinteistöä, jossa on palloiluhalli, viisi tennishallia sosiaali- ym. tiloineen sekä Laajasalon urheilupuistoa varten tarpeelliset sosiaali-, pukuhuone- ja varastotilat sekä neljä ulkotenniskenttää. Yhtiö ei jaa osinkoa eikä sen tarkoituksena ole tuottaa voittoa.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 40,0 %.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut seitsemän varsinaista jäsentä, joista kaupunki nimeää kolme jäsentä.

Yksi kaupungin nimeämistä hallituksen jäsenistä on 25.6.2017 eronnut yhtiön hallituksesta hänen kaupungin palvelussuhteensa päättyessä. Yhtiön hallitusta täydennetään ylimääräisessä yhtiökokouksessa kaupungin nimeämällä uudella jäsenellä. Yhtiön hallitus on päättänyt kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 2.10.2017.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Kokouskutsu 2.10.2017

2

Esityslista 2.10.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Talous- ja suunnitteluosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566