Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2017

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/6

 

14.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 112

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokous

HEL 2017-004502 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa esittämään Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän yhtymäkokouksen jatkokokouksessa 21.8.2017 seuraavia muutoksia ja lisäyksiä HSY:n hallitukseen ja tarkastuslautakuntaan valittaviin jäseniin ja varajäseniin:

hallituksen varajäseneksi valitaan Anna Jungner-Nordgren

tarkastuslautakunnan jäseneksi valitaan Antti Vainionpää

tarkastuslautakunnan varajäseneksi valitaan Jarkko Pietikäinen Mervi Assmanin sijasta

tarkastuslautakunnan varajäseneksi valitaan Arja Salo

konsernijaoston 19.6.2017 § 101 tekemää päätöstä muutetaan siten, että hallituksen varajäseniksi nimettävistä poistetaan Pia Kopra.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) hallitukseen kuuluu 14 jäsentä, jotka kuntavaalituloksen ja puolueitten kesken sovitun paikkajaon mukaisesti jakautuvat seuraavasti: viisi Kokoomusta, neljä Vihreää liittoa, kaksi SDP:tä, yksi Vasemmistoliittoa, yksi Perussuomalaisia ja yksi RKP:tä edustava jäsen ja varajäsen. Hallitukseen tulee seitsemän Helsingin edustajaa, jotka konsernijaosto on 19.6.2017 § 101 nimennyt yhtä varaedustajaa lukuun ottamatta. Yhden nimetyn varajäsenen (Pia Kopra) tilalle HSY:n hallitus on valinnut toisen henkilön tasa-arvolain huomioon ottamiseksi.

HSY:n yhtymäkokous päätti 30.6.2017 valita hallitukseen toimikaudeksi 2017 - 2021: Mia Nygård, Johanna Krabbe, Matti Niiranen, Kari Kuusisto, Minna Korpela, Atte Harjanne, Amanda Pasanen, Kirsi Louhelainen, Maija Rautavaara, Antti Vuorela, Tarmo Parviainen, Markku Saarikangas, Kati Tyystjärvi ja Anders Portin. Varajäseniksi valittiin: Joona Haavisto, Samu Ihalainen, Emilia Knaapi, Marja Ahola, Markku Weckman, Aino Tuominen, Jussi Airaksinen, Timo Lahti, Antti Annala, Anna-Mari Kantola, Hannele Kerola ja Tuomas Suihkonen. Kaksi varajäsentä valitaan 21.8.2017 pidettävässä jatkokokouksessa. Toinen näistä on Helsingin nimettävä.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) tarkastuslautakuntaan kuuluu 7 jäsentä. Tarkastuslautakuntaan tulee kolme Kokoomusta, kaksi Vihreää liittoa ja yksi SDP:tä ja yksi Vasemmistoliittoa edustavaa jäsentä ja varajäsentä.

HSY:n yhtymäkokous päätti 30.6.2017 valita tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 2017 - 2021: Eero Ahola, Sari Mutka, Juha Levo, Tiina Pursula, Hanna-Leena Laitinen ja Aarno Turunen. Varajäseniksi valittiin Raija Virta, Lauri Ant-Wuorinen, Iida Aarnio, Antti Auvinen ja Heidi Assman. Yksi tarkastuslautakunnan jäsen ja kaksi varajäsentä valitaan 21.8.2017 pidettävässä jatkokokouksessa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 19.6.2017 § 101 valita varajäseneksi Heidi Assmanin (oikea nimi Mervi Assman), mutta päätöstä on korjattava tasa-arvolain huomioon ottaen. Lisäksi on nimettävä puuttuvat jäsen ja varajäsen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 19.06.2017 § 101

HEL 2017-004502 T 00 01 06

Päätös

A

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtymäkokousedustajaa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut  -kuntayhtymän ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 30.6.2017 klo 10.00 HSY:ssä kokoushuoneessa 2, 5. krs.

Kokouskutsu, esityslista ja ääniluettelo ovat liitteinä 1 - 3.

B

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa hyväksymään mm. seuraavat hallituksen ja tarkastusvaliokunnan ehdotukset yhtymäkokoukselle:

1

Ehdotuksen uudeksi hallintosäännöksi.

2

Ehdotuksen konserniohjeeksi.

3

Ehdotuksen HSY:n johtajasopimukseksi.

4

HSY:n luottamushenkilöiden taloudellisia etuuksia koskevan ehdotuksen.

5

Ehdotuksen, joka koskee hallituksen asettamista toimikaudelle 2017 - 2021, niin, että Helsingin kaupungin edustajiksi hallitukseen tulee valita seuraavat henkilöt varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi:

1) puheenjohtajaksi ja jäseneksi Mia Nygård, varajäseneksi Joona Haavisto

2) jäseneksi Johanna Krabbe, varajäseneksi Samu Ihalainen

3) jäseneksi Matti Niiranen, varajäseneksi Emilia Knaapi

4) varapuheenjohtajaksi ja jäseneksi Atte Harjanne, varajäseneksi Aino Tuominen

5) jäseneksi Amanda Pasanen, varajäseneksi Jussi Airaksinen

6) jäseneksi Antti Vuorela, varajäseneksi Anna-Maria Kantola

7) jäseneksi Markku Saarikangas, Pia Kopra varajäseneksi.

6

Ehdotuksen, joka koskee tarkastuslautakunnan asettamista toimikaudelle 2017 - 2021, niin, että Helsingin kaupungin edustajiksi tulee valita seuraavat henkilöt varsinaisiksi jäseniksi ja varajäseniksi:

1) jäseneksi Juha Levo, varajäseneksi Iida Aarnio

2) varajäseneksi Heidi Assman

C

Konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin edustajan harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Käsittely

19.06.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Konsernijaosto päätti yksimielisesti kehottaa yhtymäkokousedustajaa esittämään

        Jasmin Hamidin ehdotuksesta hallituksen varapuheenjohtajaksi ja jäseneksi Atte Harjannetta ja varajäseneksi Aino Tuomista, hallituksen jäseneksi Amanda Pasasta ja varajäseneksi Jussi Airaksista sekä tarkastuslautakunnan varajäseneksi Heidi Assmania

        Mika Raatikaisen ehdotuksesta hallituksen jäseneksi Markku Saarikangasta ja varajäseneksi Pia Kopraa

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.05.2017 § 82

HEL 2017-004502 T 00 01 06

Päätös

A

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa tai määräämäänsä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut  -kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksessa 19.5.2017 klo 10.00 HSY:ssä kokoushuoneessa 2, 5. krs. Yhtiökokouksen ääniluettelo, kokouskutsu ja esityslista ovat liitteinä 1, 2 ja 3.

B

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa hyväksymään hallituksen ja tarkastusvaliokunnan ehdotukset yhtymäkokoukselle mm. seuraavasti:

1

Hallituksen ehdotuksen, että yhtymäkokous merkitsee tiedoksi hallituksen selvityksen tarkastuslautakunnan vuoden 2015 tarkastuskertomuksessa antamien suositusten johdosta.

2

Hallituksen ehdotuksen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja tilikauden ylijäämän käytöstä.

3

Tarkastuslautakunnan ehdotuksen vuoden 2016 tarkastuskertomuksen tiedoksi merkitsemisestä ja lähettämisestä hallitukselle.

4

Tarkastuslautakunnan ehdotuksen, että yhtymäkokous kehottaa hallitusta antamaan yhtymäkokoukselle selvityksen toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perusteella on ryhdytty.

5

Tarkastuslautakunnan ehdotuksen vuoden 2016 tilintarkastuskertomuksen tiedoksi merkitsemisestä.

6

Tarkastuslautakunnan ehdotuksen, että tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016.

7

Hallituksen ehdotuksen vuoden 2016 henkilöstökertomuksen tiedoksi merkitsemisestä.

C

Konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin edustajan harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566