Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2017

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/5

 

14.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 111

Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2017-004829 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Ville Saksi. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Yleistä

Länsimetro Oy:n tarkoituksena on keskinäisenä kiinteistöosakeyhtiönä rakennuttaa, omistaa, hallita, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään ulottuvan metrolinjan metroliikennettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Yhtiön omistavat Helsingin kaupunki (15,6 %) ja Espoon kaupunki (84,4 %).

Kaupunginvaltuusto päätti 21.5.2008, 133 § kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Länsimetron toteuttamisen hankesuunnitelman joukkoliikennelautakunnan esityksen 27.3.2008 sekä tarkistetun, 14.3.2008 päivätyn hankesuunnitelman mukaisesti siten, että hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 713,6 milj. euroa (alv 0 %, maanrakennusindeksi 131,5 pistettä; lokakuu 2007) ja Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 144,3 milj. euroa (alv 0 %), kun valtion osuus kustannuksista on 30 % kokonaiskustannuksista laskettuna.

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti27.4.2016 § 107 hyväksyä länsimetron tarkistetun hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen siten, että Helsingin osuus kustannuksista on enintään 250,1 milj. euroa (ilman valtionosuutta).

Kaupunginhallitus päätti 27.6.2016 § 633 merkitä tiedoksi Länsimetro – hankkeen tilannekatsauksen sekä selvityksen Länsimetro –hankkeen loppuunsaattamiseksi suoritettavista toimenpiteistä. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkansliaa käynnistämään ulkopuolisen selvityksen Länsimetron liikennöinnin käynnistymisen viivästymiseen johtaneista tekijöistä sekä viivästymisestä kaupungille mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista. Selvitys on tehtävä 31.10.2016 mennessä. Kaupunginhallitus on käsitellyt selvityksen tekemisen lykkäämistä kokouksissaan 24.10.2016, 31.10.2016 ja 7.11.2016.

Hankkeen tilanne

Länsimetro Oy, HSL sekä Espoon ja Helsingin kaupungit ilmoittivat 10.6.2016 yhteisellä tiedotteella, että länsimetron liikennettä ei voida käynnistää aikaisemmin ilmoitetussa aikataulussa 15.8.2016. Syynä metroliikenteen aloituksen viivästymiselle ilmoitettiin matkustajaturvallisuuteen liittyvien taloteknisten järjestelmien testausten viivästyminen. Viivästymisen kestoa ei tuossa vaiheessa pystytty arvioimaan.

Konsernijaosto on viimeksi 15.5.2017 saanut tilannekatsauksen Länsimetro Oy:n tilanteesta.

Länsimetroa korvaava bussiliikenteen linjasto on ollut käytössä 15.8.2016 alkaen. HSL varautuu bussiliikenteen jatkamiseen vielä jonkin aikaa metroliikenteen aloittamisen jälkeenkin.

Länsimetrossa on käynnistynyt testausvaiheen jälkeen viranomaistarkastusvaihe kesäkuussa 2017. Viranomaistarkastusten ja niiden mahdollisesti aiheuttamien korjaustoimenpiteiden jälkeen metro voidaan avata matkustajille. Yhtiön kesäkuussa antamassa tiedotteessa todettiin, että metroliikenne voisi käynnistyä syyskuussa, ja bussiliikenteessä siirryttäisiin metron liityntälinjastoon aikaisintaan lokakuun puolivälissä.

Tämänhetkisen arvion mukaan valmistumisen ajankohta on edelleen syyskuu. Rakennusvalvonnan käyttöönottokatselmukset ovat käynnissä, ja metron luovutus HKL:lle on elo-syyskuun vaihteessa. Metroliikenteen avaamisen ajankohta varmistuu myöhemmin elokuun aikana, kun viimeinenkin viranomaistarkastus on tehty.

Länsimetro Oy:n hallitus on kokouksessaan 15.3.2016 päättänyt osana hankkeen kokonaisarviointia käynnistää ulkopuolisen arvioinnin, jossa tarkastellaan myös kustannusylityksiin johtaneita tekijöitä. Länsimetro Oy:n hallitus päätti 13.4.2017 perustuen ulkopuolisten juristien asiantuntijasuosituksiin, että hallituksen tilaamaa selvitysraporttia ei julkisteta tässä vaiheessa, vaan se annetaan omistajien tilaaman erityistilintarkastuksen käyttöön salassapitovelvoittein. Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto totesi 24.4.2017 kantanaan, että Länsimetro Oy:n teettämä selvitys kustannusylityksistä ja aikataulun viivästymisestä tulee saattaa julkiseksi heti, kun se on mahdollista ilman, että yhtiölle tai kaupungille aiheutuu taloudellista vahinkoa.

Kaupunginhallitus kehotti 7.11.2016 tuomaan Länsimetro Oy:n teettämän selvityksen tulokset kaupunginhallitukselle tiedoksi tammikuun 2017 loppuun mennessä.

Espoon kaupungin kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 21.11.2016 kehottaa kaupunginjohtajaa käynnistämään erityistilintarkastuksen Länsimetrohankkeesta, Länsimetro Oy:n toiminnasta ja Länsimetroon liittyvästä päätöksenteosta, ja aikatauluttamaan sen yhteistyössä Helsingin kanssa siten, että yhtiön käynnissä olevat selvitykset ovat käytettävissä. Espoon kaupunki on käynnistänyt erityistilintarkastuksen huhtikuun lopulla. Helsingin kaupungin osallistumisesta tarkastuksen kustannuksiin ja ohjaukseen on sovittu yhdessä Espoon kaupungin edustajien kanssa. Erityistilintarkastuksen tulokset tuodaan Länsimetro Oy:n omistajien tietoon tarkastuksen valmistuttua.

Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

HKL

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566