Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2017

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/4

 

14.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 110

Suomen Kuntaliitto ry:n valtuuskunnan vaalien Helsingin vaalipiirin kuntapäivät

HEL 2017-006995 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Suomen Kuntaliitto ry:n Helsingin vaalipiirin kuntapäivillä siten, että kokoukseen osallistuu kuntapäivien päätösvaltaisuuden kannalta riittävä määrä henkilöitä.

Samalla konsernijaosto kehottaa kuntapäiville nimettyjä edustajia nimeämään ehdokaslistat rekisteröityneiden puolueiden toimittamien ehdotusten mukaisesti.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin vaalipiirin vaalipiirikohtaisten kuntapäivien esityslista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Suomen Kuntaliitto ry

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suomen Kuntaliitto ry:n Helsingin vaalipiirin kuntapäivät on yhdistyksen säännöissä määritelty yhdistyksen toimielin. Kuntapäivien tehtävänä on nimetä Kuntaliiton valtuuskunnan vaalien ehdokaslistat. Oikeus ehdokaslistojen jättämiseen Helsingin vaalipiirissä on rekisteröityneellä puolueella, jolla on edustus Helsingin kaupunginvaltuustossa.

Kuntapäiville osallistuvien edustajien määrä määräytyy kunnan asukasluvun mukaan siten, että yli 100 000 asukkaan kunnista kuntapäiville nimetään neljä edustajaa. Helsingin vaalipiiriin ei kuulu muita kuntia kuin Helsinki.

Helsingin vaalipiirin kuntapäivät kokoontuvat 5.9.2017 klo 15.00 Kuntatalolla. Kuntapäivien esityslistaluonnos on liitteenä 1.

Helsingin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan konsernijaoston toimivaltaan kuuluu jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin sekä 2 kohdan  mukaan toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Kuntaliiton valtuuskunnan vaalit

Suomen Kuntaliitto ry:n valtuuskuntaan kuuluu 76 jäsentä, joista 66 valitaan kuntavaalien jälkeen järjestettävissä yhdistyksen vaaleissa, yhdeksän valtakunnallisten äänimäärien mukaan edellä mainittujen vaalien perustella laskettavilta tasauspaikoilta ja yksi Ahvenanmaan maakunnasta. Valtuuskuntaan valitaan vastaava määrä varajäseniä. Valtuuskuntaan valittavien tulee olla kuntalaissa tarkoitettuja valtuutettuja.

Kuntaliiton sääntöjen mukaan valtuuskunnan vaali suoritetaan yhdistyksen jäsenäänestyksenä. Äänioikeutettuja vaalissa on muut kuin yhteistyöjäseniksi luettavat Suomen Kuntaliitto ry:n varsinaiset jäsenet. Vaalit suoritetaan eduskuntavaaleissa käytettyä vaalipiirijakoa vastaavissa vaalipiireissä. Helsingin vaalipiiristä valtuuskuntaan valitaan kahdeksan jäsentä ja kahdeksan varajäsentä.

Valtuuskunnan valinta järjestetään siten, että kukin vaalipiirin kunnassa toimiva puoluelaissa tarkoitettu rekisteröity puolue, jolla on edustus vähintään yhdessä vaalipiirin kunnassa, voi valmistella vaalipiirikohtaisen ehdokaslistan. Ehdokaslistan jättäjä määrittelee ehdokkaiden järjestyksen listalla. Ehdokaslistan ehdokasmäärä on Helsingin vaalipiirissä enintään 12 ehdokasta. Ehdokaslistat on jätettävä valtuuskunnan vaalilautakunnalle 28.8.2017 klo 9 mennessä

Vaalipiirin kuntapäivien nimettyä ehdokaslistat Kuntaliiton valtuuskunnan vaalilautakunta vahvistaa ehdokaslistat ja toimittaa ne yhdistyksen varsinaisille jäsenille vaalin toimittamista varten. Yhdistyksen varsinainen jäsen voi jakaa äänensä yhdelle tai useammalle ehdokaslistalle. Varsinaisella jäsenellä on käytettävissä kunnan asukaslukua vastaava äänimäärä. Vaalit järjestetään kuntavaalivuonna 15.11–31.12. välisenä aikana.

Kuntaliiton valtuuskuntaan valitaan Helsingin vaalipiiristä kahdeksan jäsentä ehdokaslistoista vertausluvun mukaisesti soveltaen vaalilain suhteellista vaalitapaa. Jäsenille valitaan ehdokaslistalta vastaava määrä varajäseniä. Valtuuskunnan vaalin suorittamisen jälkeen määräytyy yhdeksän tasauspaikkaa jäsenäänestyksen yhteenlasketun vaalituloksen perusteella.

Vaaleihin liittyvä päätöksenteko Helsingissä

Suomen Kuntaliiton säännöissä tai valtuuskunnan vaali- ja työjärjestyksessä ei ole määritelty menettelyä sen suhteen miten yhdistyksen varsinaisen jäsenen (kunnan) tulisi jakaa äänet ehdokaslistojen kesken. Kuntaliitolla ei muutoinkaan olisi toimivaltaa määrätä jäsenkuntien sisäisistä menettelyistä. Kuntaliitosta on kuitenkin esimerkinomaisesti ohjeistettu menettelystä siten, että kunnan äänimäärän jakamisen tulisi perustua valtuustossa toimitettavaan suljettuun lippuäänestykseen ehdokaslistojen välillä. Tällä tavalla voidaan toimia, jos kunnan hallintosäännössä valinta on määrätty valtuuston tehtäväksi.

Helsingissä kuitenkin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin päättää konsernijaosto. Näin ollen yhdistyksenä toimivan Kuntaliiton toimielimiin jäsenet Helsingissä valitsee konsernijaosto. Asiana kysymyksessä on vielä päätöksestä ehdokaslistakohtaisen äänimäärän jakamisesta, eikä suorasta henkilövalinnasta, joten valintaa ei tule toimittaa henkilövaalina.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Lauri Menna, johtava asiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Antti Peltonen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 36018

antti.peltonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin vaalipiirin vaalipiirikohtaisten kuntapäivien esityslista

Oheismateriaali

1

Kuntaliiton ohje valtuuskunnan valinnasta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Suomen Kuntaliitto ry

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566