Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2017

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Asia/3

 

14.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 109

Ami-säätiön hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten nimeäminen kaudeksi 2017 - 2018

HEL 2017-002722 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Ami-säätiön hallitukseen toimikaudeksi 2017-2018 seuraavat henkilöt:

Juha Hakola, puheenjohtaja
Heidi Ekholm-Talas, varajäsen

Seija Muurinen, varsinainen jäsen
Arttu Hautamäki, varajäsen

Noora Laak, varsinainen jäsen
Panu Mustonen, varajäsen

Simo Raittila, varsinainen jäsen
Reija Vainionpää, varajäsen

 

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1

Ami-säätiön hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen toimikaudeksi 2017-2018.pdf

2

Ami-säätiön hallituksen jäsenten nimeämispyyntö 1.3.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ami-säätiö

Esitysteksti

Hallituksen jäsenet

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ami-säätiö pyytää nimeämään hallituksen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet kaudeksi 2017 - 2018.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt ja rekisteröinyt 19.4.2017 Ami-säätiön sääntömuutoksen.

Ami-säätiö järjestää ammatillista koulutusta, ylläpitää ammatillista oppilaitostoimintaa, tuottaa työyhteisöjen ja yksilöiden osaamista ja ammattitaitoa kehittäviä palveluita sekä toteuttaa tarkoitustaan myös kaikilla muilla tarkoitusta edistävillä toimintamuodoilla.

Säätiön hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Helsingin kaupunki valitsee puheenjohtajan ja kolme jäsentä, Espoon kaupunki kaksi ja Vantaan kaupunki kaksi jäsentä sekä Kauniaisten kaupunki yhden jäsenen. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen jäseneksi tai varajäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta ennen valintavuotta. Hallituksen jäseneksi voidaan valita enintään neljäksi toimikaudeksi peräkkäin. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Vanha hallitus jatkaa siihen saakka, kunnes uusi ottaa tehtävät vastaan. Siinä tapauksessa, että valintoja ei ole suoritettu 1.9. mennessä, hallituksen asiana on valita valitsematta jääneet hallituksen jäsenet.

Säätiön sääntöjen mukaan hallituksen syyskokous vahvistaa hallituksen jäsenten kokouspalkkion suuruuden niin, ettei palkkio saa olla suurempi kuin Helsingin kaupunginhallituksen jäsenten kokouspalkkio.

Säätiön tarkoituksena on parantaa erityisesti Helsingin seudun kilpailukykyä, seudulla toimivien eri työyhteisöjen ja yksilöiden toimintaedellytyksiä menestyä työelämässä ja sen muutoksessa sekä seudun työmarkkinoiden toimivuutta tuottamalla ammatillisia koulutus- ja kehittämispalveluita.

Uusi kuntalaki sekä Ami-säätiön asema ja rooli pääkaupunkiseudun palvelurakenteessa puoltavat, että säätiön hallituksessa on riittävä määrä ammatillisen koulutuksen ja kuntien elinkeinopolitiikkaa koskevaa osaamista, johtamisosaamista sekä säätiöosaamista.

Esittelijä

kansliapäällikkö

Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1

Ami-säätiön hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen toimikaudeksi 2017-2018.pdf

2

Ami-säätiön hallituksen jäsenten nimeämispyyntö 1.3.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ami-säätiö

Esitysteksti

Hallituksen jäsenet

Esitysteksti

Tiedoksi

Talous- ja konserniohjaus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566