Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2017

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Sj/3

 

27.02.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 22

Sivistystoimen toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen edustajien nimeäminen

HEL 2017-001411 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheenjohtajan ehdotuksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa

1

kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä 1 mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2017 varsinaisissa yhtiökokouksissa.

2

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksissa siten, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

4

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty, ja että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

5

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että yhtiökokous kehottaa yhtiön hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

6

seuraavassa mainittujen yhtiöiden hallituksia ottamaan varsinaisen yhtiökokouksen esityslistalle Helsingin kaupungin esityksen hallituksen kehottamisesta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita: Helsinki Stadion Oy, Urheiluhallit Oy, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy ja Vuosaaren Urheilutalo Oy.

7

seuraavassa mainittujen yhtiöiden hallituksia ottamaan varsinaisen yhtiökokouksen esityslistalle esityksen tilintarkastajien vaihtamisesta liitteen 1 mukaisesti: Urheiluhallit Oy ja Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy.

B

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää

1

nimetä liitteessä 1 mainittujen säätiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

2

kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä säätiöiden hallituksissa toimimaan niin, että säätiö noudattaa kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti säätiölle annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa säätiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

3

kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä säätiöiden hallituksissa toimimaan niin, että säätiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ja että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

4

kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä Helsingin Teatterisäätiö sr:n hallituksessa toimimaan niin, että säätiön hallitus ottaa varsinaisen vuosikokouksen esityslistalle esityksen tilintarkastajien vaihtamisesta liitteen 1 mukaisesti.

5

kehottaa kaupungin nimeämiä jäseniä UMO-säätiö sr:n hallituksessa toimimaan niin, että säätiön sääntöjä muutetaan hallituksen toimikauden pituuden osalta kaksivuotiseksi toimikaudeksi kaupungin konserniohjeen mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Esittelijä toteaa, että konsernijaostolle on valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset sivistystoimen toimialaan kuuluvien tytäryhteisöjen varsinaisiin yhtiökokouksiin ja tytärsäätiöiden vuosikokouksiin liittyen mukaan lukien hallitus- ja tilintarkastusvalinnat liitteen 1 mukaisesti. Tilintarkastajat on kilpailutettu syksyllä 2016, ja nimetään tarkastuslautakunnan päätöksen 14.12.2016, § 107 mukaisesti.

Kaupunginhallitus on 13.9.2004, 1119 § päättänyt Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. Päätöksen perusteella yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010, 109 § hyväksymään Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön (viimeisin muutos 26.11.2014). Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio, joka on tällä hetkellä 200 euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet palkkiosäännön 4 §:n kohdassa ”muut lautakunnat” mainitusta vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2 185 euroa. Ohjeita noudatetaan alla olevissa yhtiöissä ja säätiöissä, ellei niiden kohdalla toisin mainita.

Helsingin kaupungin talousarviossa 2017 (Kvsto 30.11.2016, 301 §) on keskeisille tytäryhtiöille ja -säätiöille asetettu joko sitovia ja/tai muita tavoitteita. Tavoitteet on lueteltu liitteessä 2. Tytäryhteisöt raportoivat tavoitteiden toteutumisesta tytäryhteisöraporttien yhteydessä.

Helsingin teatterisäätiö sr

Säätiön tarkoituksena on Kaupunginteatterin ja sen toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen Helsingin kaupungissa.

Säätiön sääntöjen mukaan säätiön hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä, jotka Helsingin kaupunki valitsee. Vähintään yhden jäsenistä tulee olla äidinkieleltään ruotsinkielinen. Edellä mainittujen jäsenten lisäksi Helsingin Kaupunginteatterin Näyttelijäyhdistys valitsee säätiön hallitukseen kaksi, Kaupunginteatterin ohjaajat ja dramaturgit yhden, Kaupunginteatterin tanssijat yhden, Kaupunginteatterin teknilliset yhden neuvottelevan jäsenen, joilla on hallituksen kokouksessa puhevalta, mutta ei äänivaltaa. Hallituksen toimikausi on uusien sääntöjen mukaan neljä kalenterivuotta. Säätiön nykyinen hallitus jatkaa vuoden 2017 loppuun asti. Lisäksi sääntöjen mukaan tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastusyhteisö, jonka Helsingin kaupunki valitsee hallituksen toimikaudeksi. Tilintarkastajat on kilpailutettu syksyllä 2016, ja nimetään tarkastuslautakunnan 14.12.2016, § 107 mukaisesti.

Helsinki Stadion Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 80,5 %.

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 14. kaupunginosassa (Töölö) korttelissa 528 sijaitsevaa tonttia n:o 1 ja sillä olevaa stadionrakennusta ja järjestää stadionilla erilaisia yleisö- ja asiakastilaisuuksia sekä massa ja viihdetapahtumia. Yhtiö voi harjoittaa myös ravintola- ja kahvilatoimintaa sekä rakennuttajatoimintaa. Yhtiö voi vuokrata tai luovuttaa käyttöoikeuksia kiinteistöön.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Lisäksi yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Jääkenttäsäätiö sr

Säätiön tarkoituksena on jääurheilun ja soveltuvin osin myös muiden urheilulajien harrastusmahdollisuuksien edistäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi itse rakennuttaa tai muilta vuokrata jää- ja urheiluhalleja, vastata niiden käytöstä ja hoidosta sekä luovuttaa niitä korvausta vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muihin yleisötilaisuuksiin. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi myös harjoittaa edellä tarkoitettujen jää- ja urheiluhallikiinteistöjen yhteydessä olevien muiden tilojen vuokrausta. Säätiö voi omistaa ja hallita jää- ja urheiluhallikiinteistöjä omistavia ja ylläpitäviä yhtiöitä ja osallistua niiden jää- ja urheiluhallirakennushankkeiden rahoitukseen.

Säätiön sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä. Kaupunki nimeää puheenjohtajan ja kolme muuta jäsentä, joista yksi edustaa kaupungin liikuntahallintoa. Sääntöjen mukaan hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Lisäksi säätiöllä on sääntöjen mukaan kaksi vuosittain valittavaa tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, joiden tulee olla hyväksyttyjä tilintarkastajia.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 66,7 %.

Yhtiön toimialana on toimia sellaisena yleishyödyllisenä yhteisönä, joka järjestää omistamiensa ja hallitsemiensa urheilu­ ja liikuntatilojen ja niihin liittyvien aputilojen käytön edelleen eri yhteisöille kuten urheilujärjestöille, kouluille ja muille vastaaville sekä yksityisille kansalaisille taloudellista etua tavoittelematta. Yksinomaan tätä toimialansa mukaista yleishyödyllistä tarkoitustaan toteuttaakseen yhtiö hallitsee vuokraoikeuden nojalla Helsingin kaupungilta vuokrattavaa tonttia, joka sijaitsee Helsingin kaupungin Vallilan kaupunginosassa sekä omistaa ja hallitsee tontille rakennettavaa rakennusta.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan. Yhtiöllä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Helsinki nimeää yhden varsinaisen tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan. Yhtiöjärjestyksen mukaan sekä hallituksen että tilintarkastajan toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus on nimetty edellisen kerran vuonna 2016, joten vuoden 2017 yhtiökokouksessa ei käsitellä hallituksen jäsenten valintaa. Tilintarkastajat on kilpailutettu syksyllä 2016, ja nimetään tarkastuslautakunnan 14.12.2016, § 107 mukaisesti.

Stadion-säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on urheilun ja liikuntakasvatuksen edistäminen ja tukeminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja ylläpitämällä Helsingin kaupungin omistaman Olympiastadionia, luovuttamalla sitä korvausta vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muihin yleisötilaisuuksiin sekä käyttämällä sen huonetiloja omiin tarkoituksiinsa tai vuokraamalla niitä. Säätiö voi myös itse rakennuttaa ja muilta vuokrata urheilutiloja ja laitoksia.

Säätiön sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä, joista Helsinki nimeää puheenjohtajan ja neljä muuta jäsentä. Lisäksi säätiöllä on sääntöjen mukaan kolme tilintarkastajaa ja kolme varatilintarkastajaa, joista kaupunki valitsee kaksi tilintarkastajaa sekä kaksi varatilintarkastajaa. Yhden tilintarkastajan sekä yhden varatilintarkastajan tulee olla hyväksytty tilintarkastaja.

Säätiön edustajistoon kuuluu kolmekymmentä kunnallisvaalikausittain valittua jäsentä. Helsinki valitsee edustajiston puheenjohtajan ja neljätoista jäsentä.

Stadion-säätiöllä on vireillä sääntömuutos. Muutoksen tultua voimaan edustajisto nykymuodossa poistuu. Jatkossa säätiöllä tulee olemaan hallituksen lisäksi neuvottelukunta, jonka jäsenet kutsuu säätiön hallitus.

UMO-säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on kulttuurin, kuten säveltaiteen tunnetuksi tekeminen kotimaiselle ja ulkomaiselle yleisölle sekä orkesteritoiminnan kehittäminen ja edistäminen.

Säätiön sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä. Sääntöjen mukaan kaupunki valitsee säätiön hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet. Lisäksi sääntöjen mukaan säätiöllä on yksi kaupungin vuosittain valitsema tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.  Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Voimassa olevan konserniohjeen mukaan muissa kuin markkinaehtoisesti toimivissa tytäryhteisöissä ja -säätiöissä hallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta, ellei toimikauden pituudesta poikkeamiseen ole erityinen syy. UMO-säätiön osalta konserniohjeen määräyksestä poikkeamiseen ei ole erityistä syytä, joten säätiön hallitusta tulee kehottaa muuttamaan säätiön sääntöjä hallituksen toimikauden pituuden osalta konserniohjeen mukaisesti.

Urheiluhallit Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 51,3 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita erilaisia urheilutiloja sekä niihin liittyviä aputiloja, ja toimia sellaisena yleishyödyllisenä laitoksena, joka järjestää näiden tilojen käytön edelleen eri yhteisöille kuten urheilujärjestöille, kouluille ja muille vastaaville sekä yksityisille kansalaisille taloudellista etua tavoittelematta. Yhtiö ei jaa osinkoa.

Yhtiön hallitukseen kuuluu kuusi varsinaista jäsentä ja kuusi henkilökohtaista varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan. Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Yhtiöjärjestyksen mukaan sekä hallituksen että tilintarkastajan toimikausi on kaksi vuotta. Hallitus on nimetty edellisen kerran vuonna 2016, joten vuoden 2017 yhtiökokouksessa ei käsitellä hallituksen jäsenten valintaa. Tilintarkastajat on kilpailutettu syksyllä 2016, ja nimetään tarkastuslautakunnan päätöksen 14.12.2016, § 107 mukaisesti.

Vuosaaren Urheilutalo Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 89,2 %.

Yhtiön toimiala on liikuntatilojen ja niihin liittyvien aputilojen omistus ja hallinta sekä kyseisissä tiloissa liikuntapalvelujen ja niitä koskevien palvelujen tuottaminen ja järjestäminen yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Yhtiö toimii yleishyödyllisenä yhteisönä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yksitoista varsinaista jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Yhtiöjärjestyksen mukaan sekä hallituksen että tilintarkastajan toimikausi on kaksi vuotta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1

Sivistystoimen tytäryhteisöihin nimettävät

2

Sivistystoimen tytäryhteisöjen tulostavoitteet 2017.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Tytäryhteisöt

Oikeuspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00099

Faksi

 

Alv.nro

 

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566