Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2017

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Sj/4

 

27.02.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 23

Sivistystoimen toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen edustajien nimeäminen

HEL 2017-001412 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheenjohtajan ehdotuksesta.

Esittelijä

va. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Panhelainen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa

1

kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä 1 mainittujen yhtiöiden vuoden 2017 varsinaisissa yhtiökokouksissa.

2

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksissa siten, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

B

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä säätiöiden hallitukseen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä edustajistoon jäsenet sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

C

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helmi Liiketalousopisto Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa ja hyväksymään asiat siellä hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Esittelijä toteaa, että konsernijaostolle on valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset sivistystoimen toimialaan kuuluvien osakkuus- ja muiden yhteisöjen varsinaisiin yhtiökokouksiin ja säätiöiden vuosikokouksiin liittyen mukaan lukien hallitus- ja tilintarkastajavalinnat liitteen 1 mukaisesti.

Osakkuusyhteisöt

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 40,0 %.

Yhtiön toimialana on vuokrata Helsingin kaupungilta Laajasalon urheilupuistosta n. 15 300 m2:n suuruista maa-aluetta ja omistaa, hallita sekä ylläpitää sille rakennettua kiinteistöä, jossa on palloiluhalli, viisi tennishallia sosiaali- ym. tiloineen sekä Laajasalon urheilupuistoa varten tarpeelliset sosiaali-, pukuhuone- ja varastotilat sekä neljä ulkotenniskenttää. Yhtiö ei jaa osinkoa eikä sen tarkoituksena ole tuottaa voittoa.

Yhtiön hallitukseen kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä, joista Helsingin kaupunki nimeää kolme jäsentä. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Yhtiössä on kaksi vuosittain valittua tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, joista Helsingin kaupunki nimeää yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 200 euroa per kokous. Puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 2 185 euron suuruinen vuosipalkkio. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 42,0 %.

Yhtiön toimiala on ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien hoitaminen. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaa, joka tukee ammattikorkeakoululaissa säädettyjen tehtävien toteuttamista. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Lisäksi yhtiö voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia. Yhtiön tarkoitus on muu kuin voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Yhtiön hallitukseen kuuluu 7-9 jäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.  Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten ja varapuheenjohtajan kokouspalkkioksi 200 euroa per kokous ja puheenjohtajalle 250 euroa per kokous. Lisäksi päätettiin, että vuosipalkkiona maksetaan puheenjohtajalle 4 375 euroa ja varapuheenjohtajalle 1 875 euroa. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Muut yhteisöt

Ami-säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on osaltaan huolehtia pääkaupunkiseudun ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö ylläpitää oppilaitosta, jossa järjestetään aikuisille tarkoitettua ammatillista koulutusta ja sitä tukevaa muuta koulutusta sekä työ-, palvelu- ja tutkimustoimintaa.

Säätiön hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä sekä yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Helsingin kaupunki valitsee puheenjohtajan ja kolme jäsentä, Espoon kaupunki kaksi, Vantaan kaupunki kaksi ja Kauniaisten kaupunki yhden. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Säätiön sääntöjen mukaan hallituksen syyskokous vahvistaa hallituksen jäsenten kokouspalkkion suuruuden niin, ettei palkkio saa olla suurempi kuin Helsingin kaupunginhallituksen jäsenten kokouspalkkio.

Designmuseon säätiö - Stiftelsen för Designmuseet sr

Säätiön tarkoituksena on ylläpitää Designmuseota ja siten edistää muotoilua ja sen tuntemusta.

Hallitukseen kuuluu yhteensä viidestä seitsemään jäsentä, joista Suomen Taideteollisuusyhdistys, Suomen Taideteollisuusyhdistyksen 100-vuotissäätiö, Helsingin kaupunki ja hallituksen nimeämä muotoilualan yritys valitsee kukin yhden jäsenen. Designmuseon säätiö nimeää yhdestä kolmeen jäsentä, jotka edustavat seuraavia tahoja, enintään yksi edustaja kultakin alalta: museoalan edustaja, opetusalan edustaja ja alan ammatin edustaja. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta.

Hallituksen jäsenille voidaan maksaa kokouksesta enintään valtion komiteapalkkion suuruinen palkkio.

Helmi Liiketalousopisto Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 16,5 %.

Yhtiön toimialana on ylläpitää toisen asteen oppilaitosta sekä ammattikorkeakoulua. Yhtiö voi omistaa ja hallita tarkoitusperiään varten kiinteistöjä, osakkeita tai osuuksia. Yhtiö voi ylläpitää oppilaitoksia omistamalla toisen asteen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun osakkeita.

Yhtiön hallitukseen kuuluu 5-7 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta päättää yhtiökokous. Hallitus on edellisen kerran vuoden 2015 yhtiökokouksessa, joten vuoden 2017 yhtiökokouksessa ei käsitellä hallituksen jäsenten valintaa.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaan hallituksen jäsenelle maksetaan 300 euron suuruinen kuukausipalkkio ja lisäksi 350 euron suuruinen kokouspalkkio jokaisesta kokouksesta.

Helsingin Konservatorion Säätiö sr

Säätiön tarkoituksena on ylläpitää Helsingin kaupungissa säveltaiteen ja siihen liittyvien muiden taidemuotojen koulutusta antavaa Helsingin Konservatoriota, jonka toiminta määräytyy valtion viranomaisten vahvistamien ylläpitämisluvan ja koulutusohjelmien mukaan. Säätiö voi harjoittaa myös säätiön tarkoituksen toteuttamista välittömästi edistävää tilojen ja musiikkivälineistön vuokraustoimintaa, pedagogista julkaisutoimintaa ja äänitteiden tuottamista.

Säätiön hallintoelimiä ovat edustajisto ja hallitus. Edustajistoon valitsevat Helsingin kaupunki, Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto, Kansanvalistusseura sekä Työväen Sivistysliitto TSL ry kukin kolme jäsentä neljäksi vuodeksi kerrallaan. Edustajisto valitsee toimikautensa alussa keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Esittelijä

va. apulaiskaupunginjohtaja

Pia Panhelainen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna(a)hel.fi

Liitteet

1

Sivistystoimen osakkuus- ja muihin yhteisöihin nimettävät

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00099

Faksi

 

Alv.nro

 

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566