Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2017

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/5

 

27.02.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 19

Sydkustens landskapsförbund r.f.:n liittokokouksen edustajien valinta

HEL 2017-001109 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti nimetä Helsingin kaupungin edustajiksi ja varaedustajiksi Sydkustens Landskapsförbund r.f.:n vuoden 2017 varsinaiseen liittokokoukseen seuraavat henkilöt:

 

Edustaja

Henkilökohtainen varajäsen

1.

Björn Månsson

Laura Finne-Elonen

2.

Cecilia Ehrnrooth

Niklas Rönnberg

3.

Gunvor Brettscheider

Björn Fant

4.

Arja Karhuvaara

Veera Hellman

5.

Nora Lindström

-

6.

Mikael Von Nandelstadh

Laura Lybeck

7.

Elisabeth Helander

Olof Cantell

8.

Eliel Kilpelä

Joonas Leppänen

9.

Pekka Tiusanen

Maria Landén

10.

-

-

 

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti valita kaupungin edustajat liittokokoukseen seuraavasti:

Laura Rissasen ehdotuksesta:

        Björn Månsson (Laura Finne-Elonen)

        Cecilia Ehrnrooth (Niklas Rönnberg)

        Gunvor Brettscheider (Björn Fant)

        Arja Karhuvaara (Veera Hellman)

Jasmin Hamidin ehdotuksesta:

        Nora Lindström (-)

Osku Pajamäen ehdotuksesta:

        Mikael Von Nandelstadh (Laura Lybeck)

        Elisabeth Helander (Olof Cantell)

Henrik Nyholmin ehdotuksesta:

        Eliel Kilpelä (Joonas Leppänen)

Mika Raatikaisen ehdotuksesta:

        Pekka Tiusanen (Maria Landén)

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Kallelse till ordinarie förbundsmöte 2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Sydkustens landskapsförbund r.f.

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää nimetä Helsingin kaupungin edustajiksi ja varaedustajiksi Sydkustens Landskapsförbund r.f.:n vuoden 2017 varsinaiseen liittokokoukseen seuraavat henkilöt:

 

Edustaja

Henkilökohtainen varajäsen

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

 

Esittelijän perustelut

Sydkustens landskapsförbund r.f. pyytää jäsenkuntia nimeämään edustajat ja varaedustajat Sipoossa 20.4.2017 pidettävään liittokokoukseen. Kutsu yhtymäkokoukseen on asian liitteenä.

Jäsenkunnat nimeävät yhden varsinaisen edustajan jokaista alkavaa tuhatta ruotsinkielistä asukasta kohden, yhteensä kuitenkin enintään 10 edustajaa sekä yhtä monta henkilökohtaista varaedustajaa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Kallelse till ordinarie förbundsmöte 2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Sydkustens landskapsförbund r.f.

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13.02.2017 § 13

HEL 2017-001109 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

13.02.2017 Pöydälle

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Laura Rissasen ehdotuksesta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566