Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

4/2017

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/1

 

27.02.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 24

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialaan kuuluvien asuntoyhtiöiden edustajien nimeäminen

HEL 2017-001827 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheenjohtajan ehdotuksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa

1

kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia liitteessä 1 mainittujen tytäryhtiöiden vuoden 2017 varsinaisissa yhtiökokouksissa.

2

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksissa siten, että mainittujen yhtiöiden hallitusten jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi liitteen 1 mukaisesti.

4

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että tytäryhtiön hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tekemien päätösten mukaiset palkkiot, ellei osakassopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu tai määrätty, ja että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaisesti.

5

kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan kussakin yhtiökokouksessa siten, että yhtiökokous kehottaa yhtiön hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.

6

seuraavassa mainittuja hallituksia ottamaan varsinaisen yhtiökokouksen esityslistalle Helsingin kaupungin esityksen hallituksen kehottamisesta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita: Asunto-oy Helsingin Kartanonisäntä, Asunto-oy Nattastenpolku, Asunto oy Helsingin Varustuksentie 1, Asunto-oy Helsingin Vellamonkatu 29 ja Kiinteistö-oy Parmaajanpuisto.

Esittelijän perustelut

Esittelijä toteaa, että konsernijaostolle on valmisteltu keskitetysti päätettäväksi esitykset kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialaan kuuluvien asuntoyhtiöiden varsinaisiin yhtiökokouksiin liittyen mukaan lukien hallitus- ja tilintarkastajavalinnat liitteen 1 mukaisesti. Tilintarkastajat on kilpailutettu syksyllä 2016, ja nimetään tarkastuslautakunnan päätöksen 14.12.2016, § 107 mukaisesti.

Kaupunginhallitus on 13.9.2004, 1 119 § päättänyt Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja säätiöiden hallitusten jäsenten palkkioista. Päätöksen perusteella yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka perustuu kaupunginvaltuuston 5.5.2010, 109 § hyväksymään Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosääntöön (viimeisin muutos 26.11.2014). Kokouspalkkio on sama kuin palkkiosäännön 2 §:ssä tarkoitetun jaoston puheenjohtajan kokouspalkkio, joka on tällä hetkellä 200 euroa. Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio, joka on puolet palkkiosäännön 4 §:n kohdassa ”muut lautakunnat” mainitusta vuosipalkkiosta. Tällä hetkellä vuosipalkkio on 2 185 euroa. Ohjeita noudatetaan alla mainituissa yhtiöissä, ellei yhtiöiden kohdalla toisin mainita.

Helsingin kaupungin talousarviossa 2017 (Kvsto 30.11.2016, 301 §) on keskeisille tytäryhtiöille ja -säätiöille asetettu joko sitovia ja/tai muita tavoitteita. Tavoitteet on lueteltu liitteessä 2. Tytäryhteisöt raportoivat tavoitteiden toteutumisesta tytäryhteisöraporttien yhteydessä.

Asunto-oy Helsingin Harmajankatu

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 56,6 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin kaupungin 20. kaupunginosassa sijaitsevassa korttelissa nro 20011 olevaa tonttia nro 8 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavia rakennuksia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa on huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta enin osa varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi ja muu osa käytettäväksi välittömästi yhtiön hyväksi.

Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista ja kaksi varajäsentä. Yhtiössä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

Asunto-oy Helsingin Kartanonisäntä

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 96,7 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin kaupungin 43. kaupunginosassa sijaitsevassa korttelissa nro 43245 olevaa tonttia nro 1 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavia rakennuksia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa on huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta enin osa varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi ja muu osa käytettäväksi välittömästi yhtiön hyväksi.

Yhtiön kuuluu viisi varsinaista hallituksen jäsentä ja kaksi varajäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Asunto-oy Helsingin Nattastenpolku

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 98,9 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin kaupungin 47. kaupunginosassa sijaitsevassa korttelissa nro 47324 olevaa tonttia nro 1 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavia rakennuksia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa on huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta enin osa varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi ja muu osa käytettäväksi välittömästi yhtiön hyväksi.

Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista hallituksen jäsentä ja kaksi varajäsentä.

Asunto-oy Helsingin Varustuksentie 1

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 98,7 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin kaupungin 47. kaupunginosassa sijaitsevassa korttelissa nro 47060 olevaa tonttia nro 2 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavia rakennuksia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa on huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta enin osa varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi ja muu osa käytettäväksi välittömästi yhtiön hyväksi.

Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi hallituksen varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Asunto-oy Helsingin Vellamonkatu 29

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 97,9 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin kaupungin 21. kaupunginosassa sijaitsevassa korttelissa nro 21659 olevaa tonttia nro 4 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavia rakennuksia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa on huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta enin osa varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi ja muu osa käytettäväksi välittömästi yhtiön hyväksi.

Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi hallituksen varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvita.

Helsingin Asumisoikeus Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiön toimialana on omistaa tai vuokraoikeuden nojalla hallita kiinteistöjä ja omistaa niille rakennettavia asuintaloja sekä luovuttaa niissä sijaitsevien huoneistojen hallintaoikeuksia vastiketta vastaan asumisoikeussopimuksen tai vuokrasopimuksen nojalla.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Hallitukseen nimettäville viranhaltijataustaisille hallituksen jäsenille on tarkoituksenmukaista nimetä yhteinen varajäsen henkilökohtaisten varajäsenten sijaan.

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on Helsingin alueella omistaa, hankkia omistukseensa tai vuokraoikeuden nojalla hallita tontteja, sekä omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia, joiden huoneistot luovutetaan vuokralle. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa.

Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on Helsingin kaupungin alueella vuokraoikeuden nojalla hallita tontteja sekä omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia.

Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Kiinteistö Oy Auroranlinna

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hankkia omistukseensa tai vuokraoikeudella hallita tontteja, omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia sekä omistaa ja hankkia omistukseensa asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita ja käydä niillä kauppaa. Yhtiö antaa hallitsemansa huoneistot vuokralle. Yhtiön toimialana on lisäksi Helsingin kaupungin tai sen tytäryhtiöiden omistamien asuntojen välittäminen vuokralle ja näihin asuntoihin liittyvät hallinnointipalvelut sekä asuntojen hallinnointipalveluiden tuottaminen Helsingin kaupunkikonserniin kuuluville yhtiöille.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.  Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Kiinteistö-oy Parmaajanpuisto

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 82,9 %.

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin kaupungin 40. kaupunginosassa sijaitsevassa korttelissa nro 40133 olevaa tonttia nro 2 sekä omistaa ja hallita tontilla olevia tai tontille rakennettavia rakennuksia.

Yhtiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,0 %.

Yhtiön toimialana on hankkia omistukseensa Helsingin kaupungissa sijaitsevien asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita sekä vuokrata mainittujen osakkeiden omistusoikeuden perusteella hallitsemiaan asuntoja Helsingin kaupungille sen toimesta edelleen vuokrattaviksi tai kaupungin tai sellaisten yhteisöjen, joissa Helsingin kaupunki on osakkaana, henkilökunnan palvelussuhdeasuntoina käytettäviksi, tai muille asunnontarvitsijoille asunnoiksi Helsingin kaupunginhallituksen yhtiön asunnoille vahvistamia asukasvalintaperusteita noudattaen. Yhtiö ei harjoita kiinteistönvälitystä eikä arvopaperikauppaa. Yhtiö ei omista asuntojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden ja yksinomaan asumiskäyttöön varattujen kiinteistöjen lisäksi muuta kuin toimintansa kannalta välttämätöntä omaisuutta. yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittaa eikä se jaa omistajilleen osinkoa.

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä ja enintään sama määrä varajäseniä. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan toimikausi on kaksi vuotta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen asuntoyhtiöihin nimettävät.pdf

2

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialaan kuuluvien asuinyhtiöiden tulostavoitteet 2017.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Tytäryhteisöt

Oikeuspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

 

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566