Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

22/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Sj/1

 

19.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 172

Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Selim Eskelinin säätiön hallitukseen vuosiksi 2017-2019

HEL 2016-013210 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Selim Eskelinin säätiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi intendentti Gita Kadambin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen hallintopäällikkö Kimmo Kekolan, kummatkin kaupunginorkesterista, komivuotiseksi toimikaudeksi vuosille 2017 - 2019.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

 

Säätiö

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Selim Eskelinin säätiö pyytää varsinaisen jäsenen ja varajäsenen nimeämistä säätiön hallitukseen. Säätiön tarkoituksena on sen säätiön sääntöjen 3 §:n nojalla avustaa stipendejä antamalla lahjakkaita laulun, urkujen ja pianonsoiton sekä sävellyksen opiskelijoita sekä perustaa koti Sibelius-Akatemian vähävaraisia oppilaita varten. Säätiön sääntöjen 4 §:n mukaan säätiön hallituksen muodostavat kolmeksi vuodeksi kerrallaan määrätyt ja Suomen Pankin johtokunnan, Suomen kanttori-urkuriliiton vuosikokouksen sekä Helsingin kaupunginhallituksen valitsemat jäsenet ja heille valitut varajäsenet. Hallituksen toimikausi on kolmevuotinen. Hallituksen jäsenille maksettava kokouspalkkio on ollut 170 euroa kokoukselta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

 

Säätiö

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00099

Faksi

 

Alv.nro

 

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566