Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Stj/1

 

28.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 160

Tilintarkastajien nimeäminen Lilinkotisäätiöön vuodeksi 2017

HEL 2016-010880 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Lilinkotisäätiön tilintarkastajaksi kaupungintarkastaja HT, JHT Kari Roineen ja varatilintarkastajaksi KHT Tom A. Turjan vuodeksi 2017. 

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa säätiötä maksamaan tilintarkastajille palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaan.

Käsittely

Esteelliset: Pia Panhelainen

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetyt

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Lilinkotisäätiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lilinkotisäätiön tarkoituksena on parantaa psyykkisesti pitkäaikaissairaiden helsinkiläisten asemaa yhteiskunnassa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tuottaa palveluasumista ja toimintakykyä ylläpitävää kuntoutusta helsinkiläisille mielenterveyskuntoutujille.

Säätiön sääntöjen mukaan vuosikokouksessa valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varahenkilöt. Toinen tilintarkastaja ja hänen varahenkilönsä valitaan Helsingin kaupungin ehdotuksesta. Tilintarkastajien ja heidän varahenkilönsä tulee olla hyväksyttyjä tilintarkastajia. Säätiö ei kuulu Helsingin kaupunkikonserniin.

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 19.10.2016 § 88 nimennyt päätösehdotuksessa mainitut henkilöt ehdolle säätiön tilintarkastajiksi vuodelle 2017.

Samalla esittelijä toteaa, että tilintarkastajalle ja/tai tilintarkastusyhteisölle suoritetaan palkkiot kilpailutettujen tilintarkastustehtävien osalta tarkastuslautakunnan hyväksymien tilintarkastusyhteisöjen tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja muiden osalta hyväksyttävän laskun mukaan.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Nimetyt

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Lilinkotisäätiö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 19.10.2016 § 88

HEL 2016-010880 T 00 01 06

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti nimetä ehdolle Lilinkotisäätiön tilintarkastajaksi kaupunkitarkastaja HT, JHT Kari Roineen ja varatilintarkastajaksi KHT Tom A. Turjan vuodeksi 2017.

Esittelijä

tarkastusjohtaja

Pirjo Hakanpää

Lisätiedot

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566