Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Ryj/1

 

28.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 158

Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2016-006080 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Samassa yhteydessä konsernijaosto päätti ryhtyä toimenpiteisiin ylimääräisen yhtiökokouksen kutsumiseksi koolle kaupunkia edustavan Ville Lehmuskosken korvaamiseksi apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurilla Länsimetro Oy:n hallituksen jäsenenä.

Käsittely

Konsernijaosto käsitteli rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan ensimmäisen esityksen (Ryj/1) kokouksen neljätenä asiana.

Asian aikana kuultavina olivat Ville Saksi ja Tero Palmu. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

 

Vastaehdotus:
Tuuli Kousa:

Lisätään päätösehdotukseen uusi alakohta

2) Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkansliaa valmistelemaan ja tuomaan konsernijaoston käsiteltäväksi kaupungin edustuksen vahvistamista Länsimetro Oy:n hallituksessa koskevan esityksen vuoden 2016 aikana.

Kannattaja: Silvia Modig

 

Vastaehdotus:
Lasse Männistö:

Samassa yhteydessä konsernijaosto päättää ryhtyä toimenpiteisiin ylimääräisen yhtiökokouksen kutsumiseksi koolle kaupunkia edustavan Ville Lehmuskosken korvaamiseksi akj Pekka Saurilla Länsimetro Oy:n hallituksen jäsenenä.

Kannattaja: Osku Pajamäki

 

Tuuli Kousan ja Lasse Männistön vastaehdotuksista äänestettiin vastakkain, jonka jälkeen voittanut ehdotus äänestettiin vastakkain esittelijän ehdotuksen kanssa.

 

1. äänestys:

JAA-ehdotus: Tuuli Kousan vastaehdotus
EI-ehdotus: Lasse Männistön vastaehdotus

Jaa-äänet: 3
Tuuli Kousa, Silvia Modig, Tuomas Rantanen

Ei-äänet: 5
Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Laura Rissanen, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho

Tyhjä: 1
Mika Raatikainen

Poissa: 0

Konsernijaosto hyväksyi tässä äänestyksessä Lasse Männistön vastaehdotuksen äänin 3 - 5 (1 tyhjä).

 

2. äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lasse Männistön vastaehdotuksen mukaan muutettuna

Jaa-äänet: 1
Tuomas Rantanen

Ei-äänet: 6
Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Mika Raatikainen, Laura Rissanen, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho

Tyhjä: 2
Tuuli Kousa, Silvia Modig

Poissa: 0

Konsernijaosto hyväksyi Lasse Männistön vastaehdotuksen äänin 1 - 6 (2 tyhjä).

Konsernijaosto hyväksyi Lasse Männistön vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi 20.6.2016 § 99 tiedoksi Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsauksen sekä selvityksen Länsimetro – hankkeen loppuunsaattamiseksi suoritettavista toimenpiteistä. Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajia Länsimetro Oy:n hallituksessa toimimaan niin, että varmistetaan kaikin käytettävissä olevin keinoin Länsimetro –hankkeen ensimmäisen (Ruoholahti – Matinkylä) vaiheen loppuunsaattaminen ja metron liikennöinnin aloittaminen mahdollisimman nopealla aikataululla sekä hankkeelle asetetun kokonaiskustannusarvion puitteissa.

Konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättäisi kehottaa kaupunginkansliaa käynnistämään ulkopuolisen selvityksen Länsimetron liikennöinnin käynnistymisen viivästymiseen johtaneista tekijöistä ja viivästymisestä kaupungille mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista. Selvitys on tehtävä 31.10.2016 mennessä.

Yleistä

Länsimetro Oy:n tarkoituksena on keskinäisenä kiinteistöosakeyhtiönä rakennuttaa, omistaa, hallita, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään ulottuvan metrolinjan metroliikennettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Yhtiön omistavat Helsingin kaupunki (15,6 %) ja Espoon kaupunki (84,4 %).

Kaupunginvaltuusto päätti 21.5.2008, 133 § kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Länsimetron toteuttamisen hankesuunnitelman joukkoliikennelautakunnan esityksen 27.3.2008 sekä tarkistetun, 14.3.2008 päivätyn hankesuunnitelman mukaisesti siten, että hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 713,6 milj. euroa (alv 0 %, maanrakennusindeksi 131,5 pistettä; lokakuu 2007) ja Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 144,3 milj. euroa (alv 0 %), kun valtion osuus kustannuksista on 30 % kokonaiskustannuksista laskettuna.

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti27.4.2016 § 107 hyväksyä länsimetron tarkistetun hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen siten, että Helsingin osuus kustannuksista on enintään 250,1 milj. euroa (ilman valtionosuutta).

Länsimetro Oy:n hallitus on kokouksessaan 15.3.2016 päättänyt osana hankkeen kokonaisarviointia käynnistää ulkopuolisen arvioinnin, jossa tarkastellaan myös kustannusylityksiin johtaneita tekijöitä. Tämä selvitys valmistuu loppuvuonna, jonka jälkeen se tuodaan konsernijaoston käsiteltäväksi.

Kaupunginhallitus päätti 27.6.2016 § 633 merkitä tiedoksi Länsimetro – hankkeen tilannekatsauksen sekä selvityksen Länsimetro –hankkeen loppuunsaattamiseksi suoritettavista toimenpiteistä. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkansliaa käynnistämään ulkopuolisen selvityksen Länsimetron liikennöinnin käynnistymisen viivästymiseen johtaneista tekijöistä sekä viivästymisestä kaupungille mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista. Selvitys on tehtävä 31.10.2016 mennessä.

Kaupunginhallitus on käsitellyt selvityksen tekemisen lykkäämistä kokouksissaan 24.10.2016, 31.10.2016 ja 7.11.2016. Kaupunginhallitus kehotti 7.11.2016 tuomaan Länsimetro Oy:n teettämän selvityksen tulokset kaupunginhallitukselle tiedoksi tammikuun 2017 loppuun mennessä.

Hankkeen tilanne

Länsimetro Oy, HSL sekä Espoon ja Helsingin kaupungit ilmoittivat 10.6.2016 yhteisellä tiedotteella, että länsimetron liikennettä ei voida käynnistää aikaisemmin ilmoitetussa aikataulussa 15.8.2016. Syynä metroliikenteen aloituksen viivästymiselle ilmoitettiin matkustajaturvallisuuteen liittyvien taloteknisten järjestelmien testausten viivästyminen.

Viivästymisen kestoa ei tuossa vaiheessa pystytty arvioimaan. Konsernijaosto on viimeksi 29.8.2016 saanut tilannekatsauksen Länsimetro Oy:n tilanteesta ja kaupunginhallitus 27.6.2016.

Länsimetron valmistumisen aikataulu täsmentyy loppuvuodesta, kun on saatu riittävästi kokemuksia yhteiskäyttökoetestauksista. Metroliikenteen alkamisen ajankohtaa pystytään arvioimaan, kun kolmen aseman yhteiskoekäyttö on tehty.

Aalto-yliopiston aseman yhteiskäyttötestaus on päättynyt, ja kaikki yhteiskoekäytön testit saatiin hyväksytysti suoritettua. Aalto-yliopiston yhteiskoekäytön jälkeen siirrytään Tapiolan ja Keilaniemen yhteiskoekäyttöharjoituksiin ja edelleen yhteiskoekäyttövaiheeseen. Koeajot radalla jatkuvat välillä Lauttasaari - Matinkylä.

Espoon ja Helsingin pelastuslaitokset hyväksyvät testien perusteella turvallisuusjärjestelmien toimivuuden, minkä jälkeen kaupunkien rakennusvalvontaviranomaiset voivat hyväksyä asemien ja ratatunnelien käyttöönoton. HKL tarkistaa, että metroliikenteen ratatekniset turvalaitejärjestelmät opastimineen ja ilmaisimineen ovat kunnossa. HSL päättää matkustajaliikenteen aloittamisesta ja liityntäbussijärjestelmään siirtymisen ajankohdan.

HKL on osaltaan jatkanut valmistautumista Länsimetron käyttöönottoon niin liikennöinnin kuin infran ylläpidon osalta. Metron liikennöinnissä jatkuu 15.8.2016 aloitettu ajo 90-metrisillä junilla ja ruuhka-aikojen 2,5 minuutin vuorovälillä.

Länsimetroa korvaava bussiliikenteen linjasto on ollut käytössä 15.8.2016 alkaen. Länsimetron liityntäbussiliikenteen aloitus siirtyy vuodenvaihteesta pidemmälle vuoden 2017 puolelle.

HSL:n bussiliikennöitsijöiden kanssa solmitut sopimukset ovat voimassa 1.1.2017. HSL varautuu bussiliikenteen jatkamiseen kesäliikenteen alkuun 19.6.2017 saakka.

Yhtiön vuoden 2016 liikevaihdon ennustetaan olevan 1,4 milj. euroa (edellisvuonna 1,5 milj. euroa). Liikevaihto koostuu vuokra-ja vastiketuloista. Vastikkeella katetaan yhtiön hallintokulut. Tuloslaskelma näyttää vuoden 2016 ensimmäisen puolivuotiskauden osalta tappiota noin 682 000 euroa. Tappio johtuu vastikelaskutuksen jaksotuksesta. Vuoden 2016 tulosennuste on - 3070 euroa, kun taas vuoden 2015 tulos osoitti voittoa 16 414 euroa.

Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkinen antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen varapuheenjohtaja Ville Lehmuskoski.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

HKL

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2016 § 149

HEL 2016-006080 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

14.11.2016 Pöydälle

Asian aikana kuultavina olivat Ville Lehmuskoski ja Tero Palmu. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tuuli Kousan ehdotuksesta.

29.08.2016 Ehdotuksen mukaan

20.06.2016 Ehdotuksen mukaan

13.06.2016 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 07.11.2016 § 972

HEL 2016-006080 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kehottaa, 27.6.2016 § 633 tekemästään päätöksestä poiketen, kaupunginkansliaa antamaan selvityksen Länsimetron liikennöinnin viivästymisen syistä ja kaupungille mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista siinä vaiheessa, kun Länsimetro Oy:n teettämä selvitys on valmistunut ja muut selvityksen tekemiseen vaikuttavat seikat ovat tiedossa.

Kaupunginhallitus päättää kehottaa kaupunginkansliaa tuomaan Länsimetro Oy:n teettämän selvityksen tulokset kaupunginhallitukselle tiedoksi tammikuun 2017 loppuun mennessä.

Käsittely

07.11.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Tuula Saxholm

 

Esittelijä muutti esitystään siten, että päätösehdotuksen toinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus päättää kehottaa kaupunginkansliaa tuomaan Länsimetro Oy:n teettämän selvityksen tulokset kaupunginhallitukselle tiedoksi tammikuun 2017 loppuun mennessä.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

31.10.2016 Pöydälle

24.10.2016 Pöydälle

27.06.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566