Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

20/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/4

 

28.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 159

Helsingin Uusyrityskeskus ry:n syyskokous vuonna 2016

HEL 2016-004228 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia Helsingin Uusyrityskeskus ry:n syyskokouksessa 9.12.2016 ja hyväksymään siellä asiat hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin kokousedustajaa ehdottamaan, että yhdistyksen hallitukseen nimetään seuraavat henkilöt

- Laura Nyman

- Niklas Rönnberg ja

- Santtu von Bruun, yksikön päällikkö.

Lisäksi konsernijaosto päätti, että kaupunki osoittaa yhdistyksen käytettäväksi kaupunginkanslian elinkeinopalvelun Helsingin Uusyrityskeskus ry:n yritysneuvontaan osoittamat henkilöresurssit, toimitilat ja tarvittavat muut voimavarat tällä päätöksellä vuoden 2019 loppuun kehottaen kaupunginkansliaa hoitamaan tähän liittyvät toimenpiteet.

Käsittely

Konsernijaosto nimesi Laura Rissasen ehdotuksesta yksimielisesti Laura Nymanin ja Niklas Rönnbergin pohjaehdotuksessa mainitun lisäksi ehdotettavaksi yhdistyksen hallitukseen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

HUK ry syyskokous kokouskutsu FINAL.pdf

2

Helsingin Uusyrityskeskus ry säännöt muutokset näkyvissä.pdf

3

HUK ry toimintasuunnitelma 2017.pdf

4

HUK ry talousarvio 2017.pptx

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin Uusyrityskeskus ry.

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia Helsingin Uusyrityskeskus ry:n syyskokouksessa 9.12.2016 ja hyväksymään siellä asiat hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Samalla konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin kokousedustajaa ehdottamaan, että yhdistyksen hallitukseen nimetään seuraavat henkilöt

- _____________________

- _____________________ ja

- Santtu von Bruun, yksikön päällikkö.

Lisäksi konsernijaosto päättää, että kaupunki osoittaa yhdistyksen käytettäväksi kaupunginkanslian elinkeinopalvelun Helsingin Uusyrityskeskus ry:n yritysneuvontaan osoittamat henkilöresurssit, toimitilat ja tarvittavat muut voimavarat tällä päätöksellä vuoden 2019 loppuun kehottaen kaupunginkansliaa hoitamaan tähän liittyvät toimenpiteet.

Esittelijä

Helsingin kaupunki on 3.6.1992 perustetun Helsingin Uusyrityskeskus ry:n perustajajäsen.

Helsingin Uusyrityskeskus ry. (HUK) kuuluu 31:n itsenäisen uusyrityskeskuksen verkostoon. Uusyrityskeskusten yhteistoimintajärjestönä toimii Suomen Uusyrityskeskukset ry, joka on tuonut toimintamallin vuonna 1988 Suomeen ja on ollut perustamassa kaikkia 31 uusyrityskeskusta.

HUK:n tarkoituksena on tukea elinkeinoelämän kehittymisen yleisiä edellytyksiä sekä erityisesti edistää uuden, kannattavan ja elinkelpoisen yritystoiminnan ja pysyvien työpaikkojen syntymistä Helsingin seudulle.

Yhdistyksen jäsenet ovat Helsingin kaupungin lisäksi helsinkiläisiä yrityksiä ja elinkeinoelämän järjestöjä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

HUK ry syyskokous kokouskutsu FINAL.pdf

2

Helsingin Uusyrityskeskus ry säännöt muutokset näkyvissä.pdf

3

HUK ry toimintasuunnitelma 2017.pdf

4

HUK ry talousarvio 2017.pptx

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin Uusyrityskeskus ry.

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginkanslia Kaupunginjohtaja 14.04.2016 § 65

HEL 2016-004228 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginjohtaja päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Uusyrityskeskus ry:n kevätkokouksessa 21.4.2016, ja hyväksymään siellä asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunki on 3.6.1992 perustetun Helsingin Uusyrityskeskus ry:n perustajajäsen.

HUK:n tarkoituksena on tukea elinkeinoelämän kehittymisen yleisiä edellytyksiä sekä erityisesti edistää uuden, kannattavan ja elinkelpoisen yritystoiminnan ja pysyvien työpaikkojen syntymistä Helsingin seudulle.

Yhdistyksen jäsenet ovat Helsingin kaupungin lisäksi helsinkiläisiä yrityksiä ja elinkeinoelämän järjestöjä.

Sääntömääräisessä kevätkokouksessa käsitellään esityslistan mukaiset tilinpäätösasiat sekä vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhdistyksen hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta päätetään yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa.

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566