Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Stj/1

 

24.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 137

Oy Apotti Ab:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2016-011195 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Oy Apotti Ab:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Hannu Välimäki. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1

Oy Apotti Ab osavuosikatsaus 30.6.2016.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oy Apotti Ab perustettiin kesäkuussa 2015 ja merkittiin kaupparekisteriin 15.7.2015. Yhtiön operatiivinen toimintavalmius rakennettiin syksyn 2015 aikana, ja varsinainen toiminta käynnistyi 1.1.2016.

Kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 38 %. Oy Apotti Ab:n muut omistajat ovat Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (46 %), Vantaan kaupunki (13 %), Kauniaisten kaupunki (0,5 %) sekä Kirkkonummen kunta (2,5 %).

Helsingin, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit, Kirkkonummen kunta, Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) sekä KL-Kuntahankinnat Oy ovat tehneet sopimuksen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintayhteistyöstä. Hankinnan kohteena on kuntien ja HUSin käyttöön tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä.

Yhtiön tarkoituksena on vastata asiakas- ja potilastietojärjestelmän toteutuksesta, käyttöönotosta sekä tuotannon aikaisesta toiminnasta. Yhtiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmä-, järjestelmäkehitys- ja tukipalveluita omistajilleen omakustannusperiaatteella.

Apotti-hankkeen kokonaiskustannusarvio kymmenessä vuodessa on 575 milj. euroa. Järjestelmän kustannus kokonaissummasta on 385 milj. euroa. Hinta sisältää muun muassa järjestelmän käyttöoikeudet ja ylläpidon 10 vuoden sopimuskaudelle. Edellä mainitussa kokonaishinnassa on huomioitu Oy Apotti Ab:n hallinnolliset kustannukset 10 vuoden ajalle.

Oy Apotti Ab:n toimitusjohtaja Hannu Välimäki antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on myös läsnä hallituksen puheenjohtaja, va. apulaiskaupunginjohtaja Pia Panhelainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1

Oy Apotti Ab osavuosikatsaus 30.6.2016.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566