Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Sj/1

 

24.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 134

Edustajien nimeäminen Teatterimuseon säätiön edustajistoon kolmivuotiskaudeksi 2017-2019

HEL 2016-010467 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle puheenjohtajan ehdotuksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää nimetä edustajiston jäseneksi _____________ ja hänelle varajäseneksi ___________ sekä edustajiston jäseneksi ______________ ja hänelle varajäseneksi ___________  toimikaudeksi, joka alkaa 1.1.2017 ja päättyy vuoden 2019 lopussa.

Esittelijän perustelut

Teatterimuseon säätiön tarkoituksena on ylläpitää Teatterimuseota ja siten edistää suomalaisen teatterikulttuurin tutkimusta, opetusta ja tuntemusta. Säätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön hallintoelimiä ovat edustajisto ja hallitus. Sääntöjen 6 §:n mukaan edustajistoon kuuluu 13 jäsentä, joilla kullakin on omat henkilökohtaiset varajäsenensä. Helsingin kaupunki nimeää edustajistoon kaksi jäsentä, Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto r.y. kymmenen jäsentä sekä Suomen Museoliitto yhden jäsenen. Edustajiston jäsenille maksetaan palkkiona sääntöjen 8 §:n nojalla enintään valtion komiteapalkkion suuruinen palkkio. Tämän hetkinen käytäntö on, että edustajiston jäsenille ei makseta lainkaan kokouspalkkioita.

Teatterimuseon säätiö on pyytänyt Helsingin kaupunkia nimeämään edustajansa säätiön edustajistoon ja huomioimaan, että säätiön sääntöjen mukaan edustaja voi toimia edustajana korkeintaan kaksi peräkkäistä kautta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Säätiö

Esitysteksti

Tiedoksi

Nimetyt

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00099

Faksi

 

Alv.nro

 

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566