Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/2

 

24.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 136

Östersundomista ostetun yhtiön hallinnon järjestäminen

HEL 2016-011095 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti tehdä yhtiökokousta pitämättä osakkeenomistajan päätöksen, joilla Kiinteistöosakeyhtiö Puroniitynlaakson hallitukseen nimetään jäseniksi toimistopäällikkö Peter Haaparinne, kiinteistölakimies Miia Pasuri ja apulaisosastopäällikkö Teuvo Sarin, sekä tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen, ja kehottaa oikeuspalveluita ryhtymään toimenpiteisiin yhtiön sulauttamiseksi Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Villamonteen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Koy Puroniitynlaakson kauppakirja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunki omistaa 100 % päätösehdotuksessa mainitun yhtiön osakkeista. Yhtiö omistaa ja hallitsee maa-aluetta Östersundomissa ja on tullut kaupungin omistukseen maanhankinnan yhteydessä.

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on käyttää kaupungin osalta osakkeenomistajalle kuuluvaa päätösvaltaa silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Yhtiö on hallinnon rationalisoimiseksi tarkoitus jatkossa fuusioida kaupungin myös omistamaan Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Villamonteen, johon on jo aiemmin fuusioitu Östersundomista hankittuja kiinteistöjä omistavia yhtiöitä. Yhtiön vanha hallitus on eronnut kaupan jälkeen, joten yhtiöille tulee yhtiöjärjestelyjen mahdollistamiseksi valita hallitukset ja tilintarkastaja.

Käytännöllistä on valita yhtiöiden hallituksiin samat jäsenet ja tilintarkastaja kuin Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Villamontessa. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut toimistopäällikkö Peter Haaparinne ja jäseninä kiinteistölakimies Miia Pasuri ja toimistopäällikkö Teuvo Sarin. Tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

1

Koy Puroniitynlaakson kauppakirja

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Oikeuspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

 

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566