Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

17/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/1

 

24.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 135

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän taloussuunnitelman 2017-2019 valmistelutilanne

HEL 2016-007330 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) taloussuunnitelman 2017-2019 valmistelutilanteen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Matti Enroth ja Raimo Inkinen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1

HSY osavuosikatsaus 31.8.2016.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HSY:n tehtävänä on hoitaa jäsenkuntiensa jätelain mukainen jätehuolto ja siihen liittyvä toiminta, toimia vesihuoltolaissa tarkoitettuna vesihuoltolaitoksena, joka huolehtii vesihuollosta toiminta-alueellaan, huolehtia jäsenkuntiensa ilmansuojelun seuranta-, tutkimus- ja suunnittelu- sekä koulutus- ja valistustehtävistä sekä hoitaa jäsenkuntien sille antamat muut kuntayhtymän toimintaan liittyvät yhteiset tehtävät.

HSY:n perussopimuksen mukaan kuntayhtymän on pyydettävä jäsenkunnilta lausunnot talousarviosta ja taloussuunnitelmasta ennen niiden hyväksymistä. Alustava talousarvio ja taloussuunnitelma käsiteltiin HSY:n hallituksessa 17.6.2016. Helsingin kaupunginhallitus antoi HSY:lle lausunnon alustavasta taloussuunnitelmasta 22.8.2016.

HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen selostaa konsernijaoston kokouksessa HSY:n taloussuunnitelman 2017-2019 valmistelutilannetta. Kokouksessa on läsnä myös HSY:n hallituksen puheenjohtaja Matti Enroth.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1

HSY osavuosikatsaus 31.8.2016.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.08.2016 § 716

HEL 2016-007330 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi liitteinä 1 - 3 olevat HSY:n alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2017-2019 sekä vesihuollon ja jätehuollon investointiohjelmat vuosille 2017 - 2026.

Kaupunginhallitus päätti todeta lausuntonaan, että

-   lopullisessa toiminta- ja taloussuunnitelmassa sekä investointiohjelmissa tulee ottaa huomioon Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän HSY:lle asettamat tulostavoitteet toukokuun loppuun jatkuvalle valtuustokaudelle,

-  Helsingin kuntaosuus tulee mitoittaa kaupungin määrärahavarauksen (2,050 milj. euroa)  mukaiseksi, eikä kuntaosuus voi reaalisesti kasvaa myöskään taloussuunnitelmakaudella, ja

-  Ekokemin kauppahinta tulee kohdentaa investointiohjelmaan sisältyvien investointien rahoittamiseen lainarahoitustarpeen pienentämiseksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Matti Malinen, vs. rahoitusjohtaja, puhelin: 310 36277

matti.malinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566