Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/1

 

10.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 125

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Silvia Modigin ja Laura Rissasen sekä varatarkastajiksi Kaarin Taipaleen ja Arja Karhuvaaran.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksesta valita pöytäkirjan varatarkastajaksi Pilvi Torstin sijasta Kaarin Taipaleen ja Lasse Männistön sijasta Arja Karhuvaaran.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Silvia Modigin ja Laura Rissasen sekä varatarkastajiksi Pilvi Torstin ja Lasse Männistön.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566