Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Sj/1

 

10.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 129

Stadion-säätiön ajankohtaiskatsaus

HEL 2016-010753 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Stadion-säätiön ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Maija Innanen ja Otto Lehtipuu. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Stadion-säätiön osavuosikatsaus 2-2016.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Stadion-säätiön tarkoituksena on urheilun ja liikuntakasvatuksen tukeminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja ylläpitämällä Helsingin kaupungin omistamaa Olympiastadionia, luovuttamalla sitä korvausta vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muihin yleisötilaisuuksiin sekä käyttämällä sen huonetiloja omiin tarkoituksiinsa tai vuokraamalla niitä. Toiminta muodostuu viidestä kokonaisuudesta: ulkokenttäkauden toiminta, sisäliikuntatilojen vuokraus, toimistotilojen vuokraus, kokouspalvelut ja turismi.

Säätiön hallinnossa ovat edustettuina Helsingin kaupunki, Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä keskeiset urheilujärjestöt. Säätiö kuuluu Helsingin kaupunkikonserniin.

Stadion-säätiön vuoden 2016 tuloksen ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ennustetaan olevan (ennuste 2/2016) -844 205 euroa. Vastaava tulos vuonna 2015 oli -685 675 euroa.

Helsingin kaupungin talousarviossa 2016 Stadion-säätiölle asetettu muu tavoite on: Olympiastadionin perusparannus-ja uudistamishanke käynnistyy ja etenee hankesuunnitelman mukaisissa raameissa.

Stadion-säätiön toimitusjohtaja Maija Innanen antaa säätiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Otto Lehtipuu.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Stadion-säätiön osavuosikatsaus 2-2016.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566