Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

16/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Sj/2

 

10.10.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 130

Edustajan nimeäminen Seurasaarisäätiön hallitukseen vuosiksi 2017-2019 ja tilintarkastajan nimeäminen vuodelle 2017

HEL 2016-009877 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Sonja Vojnovicin Seurasaarisäätiön hallituksen jäseneksi toimikaudeksi, joka alkaa 1.2.2017 ja päättyy vuoden 2019 lopussa.

Samalla kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Seurasaarisäätiön tilintarkastajaksi kaupunkitarkastaja HT, JHT Kari Roineen ja varatilintarkastajaksi KHT Tom A. Turjan vuodeksi 2017.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Säätiö

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Nimetty

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Seurasaarisäätiön tarkoituksena on Seurasaaren museotoiminnan tukeminen. Säätiön sääntöjen 6 §:n mukaisesti säätiön hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joista Helsingin kaupunginhallitus valitsee kolme, Museovirasto kaksi, Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitos yhden ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura samoin yhden. Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Jäsenistä on vuorovuosin kaksi, kaksi ja kolme erovuorossa. Sääntöjen 12 §:n nojalla hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot voivat olla enintään valtion komiteapalkkioiden mukaiset.

Seurasaarisäätiö on kirjeellään 7.9.2016 pyytänyt, että Helsingin kaupunki nimeäisi säätiön hallituksen jäsenen kolmivuotiskaudeksi 2017 - 2019 sekä tilintarkastajan varamiehineen tarkastamaan säätiön vuoden 2017 tilejä ja hallintoa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Säätiö

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Nimetty

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 00099

Faksi

 

Alv.nro

 

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566