Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/1

 

12.09.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 117

Helsingin Väylä Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

HEL 2016-003267 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia Helsingin Väylä Oy:n 16.9.2016 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa, ja yhtiökokousedustajaa esittämään, että Marko Härkösen tilalle hallituksen jäseneksi valitaan Sirpa Kallio.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Marko Härkösen eronpyyntö (Helsingin Väylä Oy)

2

Helsingin Väylä Oy, kokouskutsu 16.9.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

 

Helsingin Väylä Oy

 

Päätöksessä mainitut

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Konsernijaosto on 29.2.2016, 27 § nimennyt kaupungin edustajat Helsingin Väylä Oy:n hallitukseen toimikaudelle 2016. Hallitus on valittu kevään 2016 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Konsernijaoston nimeämä hallituksen jäsen Marko Härkönen on
23.6.2016 pyytänyt eroa jäsenen paikasta tultuaan valituksi Tuusulan toimialajohtajaksi. Ylimääräinen yhtiökokous hallituksen jäsenen vaihtamiseksi pidetään 16.9.2016.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Marko Härkösen eronpyyntö (Helsingin Väylä Oy)

2

Helsingin Väylä Oy, kokouskutsu 16.9.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

 

Helsingin Väylä Oy

 

Päätöksessä mainitut

 

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566