Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/3

 

12.09.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 116

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2016-009431 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Esteelliset: Lasse Männistö

Asian aikana kuultavina olivat  Anne Sivula ja Marju Pohjaniemi. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Seure Henkilöstöpalvelut Oyn osavuosikatsaus 2_2016.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimialana on harjoittaa pääosaa toiminnastaan sen omistavien hankintayksiköiden, kuntien, kuntayhtymien sekä näiden tytäryhteisöjen ja -säätiöiden kanssa tuottamalla niille tilapäisen työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaan liittyviä palveluja, sekä omistaa toimintaansa liittyviä osakkeita ja kiinteistöjä. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain mukaisena omistajiensa sidosyksikkönä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se myöskään jaa osinkoa.

Yhtiön omistus jakaantuu seuraavasti: Helsinki 56,4 %, Espoo 18,8 %, Vantaa 18,8 %, Kauniainen 0,95 % ja Hus 5 %.

Yhtiön liikevaihdon vuonna 2016 ennustetaan olevan 79 milj. euroa (vuosi 2015: 72 milj. euroa) ja tuloksen 200 360 euroa (vuosi 2015:     370 381 euroa).

Yhtiölle on asetettu Helsingin kaupungin talousarviossa vuodelle 2016 seuraavat tavoitteet:

        Hintojen nousu enintään kustannustason nousua vastaava

        Tilausten täyttöaste tulee olla vähintään 92 %.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Anne Sivula antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Pohjaniemi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Seure Henkilöstöpalvelut Oyn osavuosikatsaus 2_2016.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566