Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/3

 

20.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 98

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokoontuminen syksyllä 2016

HEL 2015-009685 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kokoontua syyskaudella 2016 kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen, kuitenkin aikaisintaan kello 17.00, kaupunginhallituksen istuntosalissa seuraavasti:

        22.8.

        29.8.

        12.9.

        19.9.

        26.9.

        10.10.

        24.10.

        31.10.

        14.11.

        28.11.

        12.12.

        19.12.

Samalla konsernijaosto päätti , että toimielimen puheenjohtaja voi, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Lisäksi konsernijaosto päätti, että

        pöytäkirja kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksista pidetään yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa kokousta seuraavana yhdeksäntenä arkityöpäivänä ja

        konsernijaoston  kokousajoista ja pöytäkirjan pitämisestä yleisesti nähtävänä kuulutetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kaupungin verkkosivuilla sekä kaupunginhallituksen päättämissä ilmoituslehdissä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Konsernijaoston kokoussuunnitelma syksylle 2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 3 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallintosäännön 9 §:n mukaan pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten, kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on kaupunginhallituksen määräämällä tavalla ilmoitettu.

Lista suunnitelluista kokouskohtaisista aiheista on päätöksen liitteenä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Konsernijaoston kokoussuunnitelma syksylle 2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.12.2015 § 180

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566