Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Stj/1

 

20.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 101

Oy Apotti Ab:n ylimääräinen yhtiökokous 28.6.2016

HEL 2016-000006 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan kaupunkia Oy Apotti Ab:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 28.6.2016, ja siellä ehdottamaan, että yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Laura Rädyn tilalle Pia Panhelainen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Oy Apotti Ab, ylimääräinen yhtiökokous 28.06.2016, kokouskutsu

2

Oy Apotti Ab, ylimääräinen yhtiökokous 28.06.2016, esityslista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus päätti 1.6.2015 hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja omistajilleen omakustannushintaan tuottavan Oy Apotti Ab -nimisen osakeyhtiön perustamisen yhdessä Vantaan kaupungin, Kauniaisten kaupungin, Kirkkonummen kunnan sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa.

Oy Apotti Ab perustettiin kesäkuussa 2015 ja merkittiin kaupparekisteriin 15.7.2015. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamassa mielessä osakkeenomistajien sidosyksikkönä, jonka tarkoituksena on tuottaa palveluja yhtiön osakkeenomistajille. Yhtiö voi tuottaa rajallisen määrän palveluja myös ulkopuolisille kuitenkin siten, että se ei vaaranna yhtiön asemaa omistajiensa sidosyksikkönä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 38 %.

Yhtiön hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen 28.6.2016. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään uuden hallituksen jäsenen valinta.

Oy Apotti Ab:n osakassopimuksessa on sovittu siitä, miten yhtiön osakkeenomistajat nimeävät jäseniä yhtiön hallitukseen. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa valitaan uusi hallituksen puheenjohtaja kaupungin nimeämän puheenjohtajan tilalle. Hallituksen puheenjohtajana toiminut Laura Räty on pyytänyt eroa yhtiön hallituksen jäsenyydestä 13.5.2016. Kaupunginvaltuusto päätti 8.6.2016 valita Pia Panhelaisen sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan avoimen viran hoitajaksi 21.6.2016 alkaen 31.5.2017 asti.

Kaupunginhallituksen johtosäännön 8 a §:n mukaan konsernijaoston tehtävänä on muun muassa määrätä kaupungin edustajat yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden yhtiö-, yhtymä- ja vuosikokouksiin silloin, kun kokouksessa käsitellään hallintoelinten jäsenten tai tilintarkastajien valitsemista ja kun kaupungilla on yhtiöjärjestykseen, sääntöön tai sopimukseen perustuva oikeus nimetä jäseniä hallintoelimiin, sekä antaa ohjeita hallintoelinten jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Oy Apotti Ab, ylimääräinen yhtiökokous 28.06.2016, kokouskutsu

2

Oy Apotti Ab, ylimääräinen yhtiökokous 28.06.2016, esityslista

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 29.02.2016 § 25

HEL 2016-000006 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan kaupunkia Oy Apotti Ab:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 10.3.2016, ja siellä hyväksymään asiat yhtiön hallituksen päätösesitysten mukaisesti.

18.01.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566