Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Sj/1

 

20.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 100

Urheiluhallit Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 29.6.2016

HEL 2016-003519 T 00 01 05

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia 29.6.2016 pidettävässä Urheiluhallit Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja yhtiökokousedustajaa esittämään, että Matti Fromin tilalle hallituksen varajäseneksi valitaan Anu Korppi.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti Tuuli Kousan ehdotuksesta kehottaa, että hallituksen varajäseneksi valitaan Anu Korppi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Erohakemus Urheiluhallit Oy:n hallituksen varajäsenyydestä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

 

Urheiluhallit Oy

 

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia 29.6.2016 pidettävässä Urheiluhallit Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja yhtiökokousedustajaa esittämään, että Matti Fromin tilalle hallituksen varajäseneksi valitaan _______________________.

Esittelijän perustelut

Konsernijaosto on 21.3.2016 § 47 nimennyt kaupungin edustajat Urheiluhallit Oy:n hallitukseen toimikaudelle 2016−2017. Hallitus on valittu kevään 2016 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Konsernijaoston nimeämä hallituksen varajäsen Matti From on 27.5.2016 pyytänyt eroa varajäsenen paikasta erottuaan Vihreiden puoluejäsenyydestä. Ylimääräinen yhtiökokous hallituksen varajäsenen vaihtamiseksi pidetään 29.6.2016 klo 8.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Erohakemus Urheiluhallit Oy:n hallituksen varajäsenyydestä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

 

Urheiluhallit Oy

 

Tiedoksi

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut

Kaupunginkanslian talous- ja konserniohjaus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566