Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/4

 

13.06.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 93

Forum Virium Helsinki Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2016-006418 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Forum Virium Helsinki Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavina olivat Mika Malin ja Marja-Leena Rinkineva. Asiantuntijat eivät olleet läsnä päätöksenteon aikana.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Forum Virium Helsinki Oy:n seurantaraportti 2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Forum Virium Helsinki Oy:n toimialana on kehittää uusia digitaalisia palveluja yhdessä yritysten, Helsingin kaupungin, muiden julkisten toimijoiden sekä kaupunkilaisten kanssa. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiön kokonaistuotot vuonna 2015 olivat yhteensä 2,7 milj. euroa (vuosi 2014: 3,8 milj. euroa) ja tulos - 426 637 euroa (vuosi 2014:         -119 221 euroa). Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2015 lopussa yhteensä 31 henkeä.

Yhtiön toiminnan rahoitusta käsiteltiin konsernijaoston kokouksessa 30.5.2016.

Forum Virium Helsinki Oy:n johtaja Mika Malin antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Marja-Leena Rinkineva.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Forum Virium Helsinki Oy:n seurantaraportti 2015

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566