Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Ryj/2

 

23.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 77

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kevätyhtymäkokous

HEL 2016-005004 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa rakennus- ja ympäristötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksessa 24.5.2016 klo 11.00.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa yhtiökokousedustajaa

1.ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee seuraavan tarkastuslautakunnan ehdotukset tiedoksi:

a) tarkastuslautakunta allekirjoitti arviointikertomuksen ja päätti luovuttaa sen yhtymäkokoukselle

2. kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta, että yhtymäkokous päättää merkitä 6.4.2016 allekirjoitetun tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2015 tiedoksi sekä yhtymäkokous päättää vahvistaa vuoden 2015 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta 2015

3. ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi ja lähettää sen toimenpiteitä varten HSL:n hallitukselle

4. ehdottamaan, että yhtymäkokous kehottaa hallitusta antamaan selvityksen vuoden 2016 aikana toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksen johdosta on ryhdytty

5. ehdottamaan, että yhtymäkokous kehottaa tarkastuslautakuntaa jatkossa tuomaan arviointikertomuksen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi yhdessä hallituksen arviointikertomuksesta antaman lausunnon kanssa.

6. kannattamaan hallituksen esitystä, että tilikauden ylijäämä 21 139 435,75 euroa kirjataan edellisten tilikausien ylijäämätilille

7. kannattamaan hallituksen esitystä, että

a) peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2015

b) HSL maksaa vuodelta 2015 korkoa kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä Espoolle 39 285,48 euroa, Helsingille 54 451,09 euroa, Kauniaisille 1 582,09 euroa, Keravalle 3 808,24 euroa, Kirkkonummelle 1 275,24 euroa, Sipoolle 1 663,34 euroa ja Vantaalle 58 001,21 euroa, ja että maksupäivä on 30.6.2016.

Lisäksi konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin edustajan harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

HSL, kokouskutsu liitteineen, 24.5.2016

2

HSL, Esityslistan liitteet 1_2016, 25.4.2016

3

HSL yhtymäkokous 24.5.2016 lisälista

4

HSL Arviointikertomus 2015

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

HSL

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 24.5.2016. Yhtymäkokouksessa käsitellään tarkastuslautakunnan arviointikertomus, vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen, koron maksaminen HSL:n peruspääomalle sekä kuntakohtaiselle ylijäämälle ja koron periminen kuntakohtaisesta alijäämästä vuodelta 2015.

HSL:n yhtymäkokouksen esityslista on liitteenä 1. Ääniluettelo, tilinpäätös ja henkilöstöraportti ovat liitteenä 2. Lisälista on liitteenä 3 ja arviointikertomus liitteenä 4.

HSL:n toimintatulot olivat yhteensä 622,9 milj. euroa, joka on 8,2 milj. euroa (1,3 yli talousarvion (TA 614,8 milj. euroa). Lipputulojen osuus toimintatuloista kasvoi 1,0 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Lipputulot 307,0 milj. euroa ylittivät talousarvion 8,5 milj. eurolla (2,9 %). Lipputulot kasvoivat edellisestä vuodesta 6,9 %.

Toimintamenot olivat 593,2 milj. euroa, joka on 21,6 milj. euroa (3,5 %) alle talousarvion. Toimintamenoista 95,3 % oli palvelujen ostomenoja.

Investointimenot olivat 16,7 milj. euroa, joka on 31,8 milj. euroa alle talousarvion. Talousarvion alittuminen aiheutuu pääosin siirtyvistä lippu- ja informaatiojärjestelmän hankkeista.

Kuntaosuudet 298,9 milj. euroa olivat talousarvion mukaiset.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

HSL, kokouskutsu liitteineen, 24.5.2016

2

HSL, Esityslistan liitteet 1_2016, 25.4.2016

3

HSL yhtymäkokous 24.5.2016 lisälista

4

HSL Arviointikertomus 2015

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

HSL

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimetty henkilö

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566