Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Stj/2

 

23.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 79

Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC) -nimisen yhtiön yhtiökokous

HEL 2016-005036 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja edustamaan Helsingin kaupunkia AB Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området (FSKC) nimisen osakeyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Helsingissä 26.5.2016 klo 13.00.

Samalla konsernijaosto päättää nimetä yhtiön hallituksen jäseneksi kaudelle 2016 - 2018 sosiaali- ja terveysvirastosta ruotsinkielisten palvelujen koordinaattori Säde Pitkäsen ja hänen varajäsenekseen johtava sosiaalityöntekijä Ylva Krokforsin.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhtiökokouskutsu

2

Kokouskutsun liitteet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Nimetyt

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Oikeuspalvelut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suomessa on kahdeksan alueellista sosiaalialan osaamiskeskusta ja yksi ruotsinkielinen sosiaalialan osaamiskeskus ruotsinkielistä väestöä varten. Osaamiskeskukset vastaavat sosiaalialan kehittämistyöstä ja siihen liittyvästä alueellisesta yhteistyöstä.

FSKC:n yhtiöjärjestyksen § 7 mukaan yhtiön hallituksessa on 9 - 15 jäsentä. Helsingin kaupunki nimeää yhden varsinaisen jäsenen ja hänelle varajäsenen. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että FSKC:n hallitukseen nimetään päätösehdotuksessa mainitut henkilöt.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1

Yhtiökokouskutsu

2

Kokouskutsun liitteet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Nimetyt

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Oikeuspalvelut

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali- ja terveysvirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566