Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Stj/2

 

23.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 79

Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala områdets (FSKC) bolagsstämma

HEL 2016-005036 T 00 01 06

Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade uppmana stadskansliets rättstjänst att företräda Helsingfors stad vid Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala områdets (FSKC) ordinarie bolagsstämma 26.5.2016 kl. 13.00 i Helsingfors.

Koncernsektionen beslutade samtidigt utnämna koordinatorn för svensk service vid social- och hälsovårdsverket Säde Pitkänen till medlem i bolagets styrelse för perioden 2016–2018 och ledande socialarbetare Ylva Krokfors till suppleant för henne.

Föredragande

biträdande stadsdirektör

Ritva Viljanen

Upplysningar

Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1

Kallelse till bolagsstämma

2

Bilagor till kallelsen

Sökande av ändring

Omprövning

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området

Förslagstext
Omprövning

Nimetyt

Förslagstext
Omprövning

Oikeuspalvelut

Förslagstext
Omprövning

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Det finns i Finland åtta regionala kompetenscentrum inom det sociala området och ett kompetenscentrum inom det sociala området för den svenskspråkiga befolkningen. Kompetenscentrumen svarar för utvecklingsarbetet och det regionala samarbetet inom det sociala området.

Enligt 7 § i FSKC:s bolagsordning har bolagets styrelse 9–15 medlemmar. Helsingfors stad utnämner en ordinarie medlem och en suppleant för denna. Styrelsemedlemmarnas mandattid är två år.

Social- och hälsovårdsverket föreslår att de som nämns i beslutsförslaget utnämns till företrädare i FSKC:s styrelse.

Föredragande

biträdande stadsdirektör

Ritva Viljanen

Upplysningar

Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1

Kallelse till bolagsstämma

2

Bilagor till kallelsen

Sökande av ändring

Omprövning

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området

Förslagstext
Omprövning

Nimetyt

Förslagstext
Omprövning

Oikeuspalvelut

Förslagstext
Omprövning

För kännedom

Sosiaali- ja terveysvirasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566