Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/2

 

23.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 74

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2016-003120 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti käsitellä kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toisen asian (Kaj/2) kokouksen kolmantena asiana.

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli Jaana Närö. Asiantuntija ei ollut läsnä päätöksenteon aikana.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupungin asunnot Oy osavuosikatsaus 1-2016.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin asunnot Oy on Helsingin kaupungin kokonaan omistama yhtiö, jonka toimialana on omistaa tai hallita tontteja ja niillä olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia, joiden huoneistot vuokrataan. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa osinkoa. Yhtiö vastaa valtion tuella rahoitettujen kaupungin ARA-vuokratalojen hallinnosta, pääomatalouden hallinnasta, suunnittelusta, valvonnasta ja kehittämisestä sekä pääomavuokrien laskennasta. Helsingin kaupungin asunnot Oy omistaa noin 47 000 ARA-vuokra-asuntoa, joiden isännöinnistä ja huollosta vastaavat 21 alueyhtiötä.

Ennuste vuoden 2016 liikevaihdoksi on 394,3 milj. euroa (vuosi 2015: 394,2 milj. euroa). Tilikaudella 2016 yhtiö ennustaa tekevänsä nollatuloksen. Ensimmäisen kvartaalin päättyessä yhtiön palveluksessa oli 585 henkilöä.

Helsingin kaupungin talousarviossa 2016 on yhtiölle asetettu seuraavat tavoitteet:

sitova tavoite:  Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen.

        toteumaennuste: Tavoitetta ei ensimmäisellä kvartaalilla saavutettu. Ylläpitokustannukset nousivat 6,65 % indeksin ollessa 1,36%. Merkittävin syy poikkeamaan johtuu rakennuksiin suoritetuista korjauksista, jotka olivat 27,2 % suuremmat kuin vastaavana aikana edellisellä kaudella. Myös tonttien vuokrat ja lämmitys kasvoivat vertailujaksoon nähden.

muut tavoitteet

 

Energiansäästötavoite: 10 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet.

        toteumaennuste: Tavoitetta mitataan ainoastaan koko vuoden osalta.

Asukastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna.

        toteumaennuste: Asukastyytyväisyysmittaus tehdään ennalta suunnitellun aikataulun mukaisesti marras-joulukuussa ja tulokset saadaan tammikuussa 2017. 

Kiinteistöjen käyttöveden kulutus alenee edellisvuodesta vähintään 1 % (litraa/asukas/vrk).

        toteumaennuste: Tavoite saavutettiin ensimmäisen kvartaalin osalta. Vedenkulutus laski tasolle 149,83 eli 3,37 % (vuosi 2015:153,20 ltr/asukas/vrk).

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toimitusjohtaja Jaana Närö antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Konsernijaoston kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Anni Sinnemäki.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupungin asunnot Oy osavuosikatsaus 1-2016.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566