Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Stj/1

 

23.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 78

Toimiohjeen antaminen kokousedustajille HUS-kuntayhtymän valtuuston kokoukseen 15.6.2016

HEL 2016-005120 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti antaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston kokoukseen 15.6.2016 osallistuville kokousedustajille seuraavan toimiohjeen:  

Hyväksytään yhtymähallituksen esitys vuoden 2015 ylijäämän palauttamisesta ja esitetään, että HUSin valtuusto tekee periaatepäätöksen, jonka mukaan kunkin vuoden tilikauden tuloksen käsittelystä päätetään jatkossa saman vuoden aikana.   

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kokousedustajat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen johtosäännön 8 a §:n 6 kohdan mukaan konsernijaoston tehtävänä on antaa tarvittaessa ohjeita kaupunkia eri yhteisöissä, laitoksissa ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin silloin, kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia. 

Helsingin kaupungin edustajina HUS-kuntayhtymän valtuustossa ovat Maija Anttila, Aatos Hallipelto, Kalle Könkkölä, Pauliina Lehtinen ja Seija Muurinen.  

HUSin valtuusto päätti 16.12.2015 vastoin hallituksen esitystä äänestyksen (615 - 474) jälkeen, että vuoden 2015 tilikauden tuloksesta päätetään vuoden 2015 tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. HUSin hallitus oli säännönmukaiseen tapaan esittänyt, että hallitus oikeutettaisiin hyvittämään jäsenkunnille vuoden 2015 sairaanhoitoaluekohtainen ylijäämä. Ylijäämän palautusta jäsenkunnille ei näin ollen ole voitu sisällyttää vuoden 2015 tilinpäätökseen jäsenkuntien maksuosuuslaskutusta pienentävänä eränä kuten on toimittu useina vuosina.        

HUSin hallitus on 21.3.2016 päättänyt esittää 15.6.2016 kokoontuvalle valtuustolle, että jäsenkunnille palautetaan 54 648 132 euroa, mikä on yhtä suuri summa kuin vuoden 2015 ylijäämä lisättynä Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen ensihoitotoiminnan toteutuneella alijäämällä. Palautus kohdistetaan jäsenkunnille vuonna 2015 toteutuneen kuntakohtaisen erikoissairaanhoidon palvelujen mukaisessa suhteessa. Helsingin osuus on 20,9 milj. euroa.   

Koska ylijäämä syntyy HUSin toimittamasta kuntien laskutuksesta, ylijäämän palautus jäsenkuntien maksuosuuslaskutusta pienentävänä eränä tulee käsitellä saman vuoden aikana, jolloin laskutus on kerryttänyt ylijäämää. 

Esittelijä katsoo, että ylijäämän palauttaminen on taloudellisesti merkittävä ja periaatteellisesti laajakantoinen asia ja tämän vuoksi on tarpeen antaa kokousedustajille toimiohje päätösehdotuksen mukaisesti. 

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kokousedustajat

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566