Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Sj/1

 

23.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 80

Tekniikan museon säätiö - Stiftelsen för tekniska museet sr:n valtuuskunnan jäsenen nimeäminen eroavan jäsenen tilalle

HEL 2016-004763 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä Tekniikan museon säätiö - Stiftelsen för tekniska museet sr:n valtuuskuntaan Mariitta Pulkkisen Minna Ågrénin tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tekniikan museon säätiö - Stiftelsen för tekniska museet sr:n sääntöjen mukaan säätiön tarkoituksena on valtakunnallisen tekniikan alan erikoismuseon ylläpitäminen ja kehittäminen sekä tekniikan ja teknillisten tieteiden historian tutkiminen ja edistäminen. Säätiön päättäviä elimiä ovat valtuuskunta ja hallitus. Valtuuskuntaan kuuluu vähintään viisitoista ja enintään neljäkymmentä kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Helsingin kaupunki nimeää kaksi jäsentä. Valtuuskunnan jäsenille ei makseta kokouspalkkiota.

Valtuuskunta on edellisen kerran valittu vuoden 2015 varsinaisessa vuosikokouksessa, mutta Helsingin nimeämä valtuuskunnan jäsen Minna Ågrén on jättänyt eronpyynnön, joten hänen tilalleen esitetään nimettävän Mariitta Pulkkinen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallituksen johtosäännön 8 a §:n mukaan konsernijaoston tehtävänä on muun muassa määrätä kaupungin edustajat yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden yhtiö-, yhtymä- ja vuosikokouksiin silloin, kun kokouksessa käsitellään hallintoelinten jäsenten tai tilintarkastajien valitsemista ja kun kaupungilla on yhtiöjärjestykseen, sääntöön tai sopimukseen perustuva oikeus nimetä jäseniä hallintoelimiin, sekä antaa ohjeita hallintoelinten jäsenten ja tilintarkastajien valinnasta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566