Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Sj/2

 

23.05.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 81

Edustajien nimeäminen Helsingin Musiikkitalo Oy:n hallitukseen

HEL 2016-005433 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti

1

kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Musiikkitalo Oy:n vuoden 2016 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

2

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että käsiteltävät asiat hyväksytään hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

3

kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan kulttuurijohtaja Stuba Nikula ja hallintopäällikkö Kimmo Kekola yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Musiikkitalo Oy:n  toimialana on tarjota Helsingin Musiikkitalon käyttöön liittyviä palveluita, järjestää tilaisuuksia Helsingin Musiikkitalossa, markkinoida Helsingin Musiikkitaloa, harjoittaa Helsingin Musiikkitalon tilojen vuokraustoimintaa, omistaa ja hallita Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a -nimisen yhtiön hallinnassa olevien tilojen irtokalustusta ja toimintavarustusta sekä hallinnoida vuokrasopimuksen perusteella Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13a yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaisia tiloja 1-13. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 41,7 %.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kuusi varsinaista jäsentä, joista Helsinki nimeää kaksi jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi. Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Helsingin Musiikkitalo Oy:n vuoden 2015 varsinaisessa yhtiökokouksessa Helsingin edustajiksi valittiin osastopäällikkö Veikko Kunnas kulttuurikeskuksesta ja hallintopäällikkö Kimmo Kekola kaupunginorkesterista. Seuraavalle toimikaudelle esitetään hallituksen jäseniksi nimettävän kulttuurijohtaja Stuba Nikula ja Kimmo Kekola.

Yhtiön edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 200 euroa per kokous. Puheenjohtajalle maksetaan lisäksi 2 185 euron suuruinen vuosipalkkio. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa ei ole nimenomaisesti sovittu palkkiosta, vaan palkkiot perustuvat yhtiössä vakiintuneesti noudatettuun palkkiokäytäntöön.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566