Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Stj/1

 

25.04.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 71

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän talousarvion 2017 valmistelun lähtökohdat

HEL 2016-003517 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) talousarvion 2017 valmistelun lähtökohdat.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavina olivat Aki Lindén ja Juha Jolkkonen. Asiantuntijat eivät olleet läsnä päätöksenteon aikana.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HUS:n tehtävänä on tuottaa sen jäsenkuntien ja sairaanhoitopiirin järjestämisvastuuseen kuuluvia erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon palveluja sekä huolehtia yliopistolliselle sairaanhoitopiirille säädetyistä muista tehtävistä.

Kaupunginvaltuuston 2.12.2015 (§ 328) hyväksymässä vuoden 2016 talousarviossa palvelujen ostot HUS:lta on  519,2 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen 4.4.2016 (§ 297) hyväksymässä vuoden 2017 talousarvioehdotuksen raamissa palvelujen ostot on  534,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 palveluja ostettiin HUS:lta 564,1 miljoonalla eurolla. HUS päättää jäsenkuntien mahdollisista ylijäämän hyvityksistä vuoden 2015 tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.

HUS:n toimitusjohtaja Aki Lindén selostaa konsernijaoston kokouksessa vuoden 2017 talousarvion valmistelun lähtökohtia. HUS:n hallituksen puheenjohtaja on Ulla-Marja Urho. Kokouksessa on läsnä myös sosiaali- ja terveysviraston vs. virastopäällikkö Juha Jolkkonen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566