Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/5

 

25.04.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 69

Vantaan Energia Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen eroavan jäsenen tilalle

HEL 2016-003019 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti valita Jasmin Hamidin Vantaan Energia Oy:n hallitukseen Jukka Relanderin tilalle hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti valita Jasmin Hamidin Vantaan Energia Oy:n hallitukseen Tuuli Kousan ehdotuksesta.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vantaan Energia Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää valita _________________ Vantaan Energia Oy:n hallitukseen Jukka Relanderin tilalle hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 29.2.2016, § 18 kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia Vantaan Energia Oy:n kevään 2016 varsinaisessa yhtiökokouksessa sekä hyväksymään yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa yhtiökokouksessa esittämään Marko Karvisen valitsemista eroilmoituksen jättäneen Tapio Korhosen tilalle yhtiön hallituksen jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Konsernijaoston päätöksen jälkeen myös toinen kaupungin nimeämä hallituksen jäsen, Jukka Relander, on ilmoittanut eroavansa Vantaan Energia Oy:n hallituksesta. Relanderin tilalle on tarpeen nimetä uusi hallituksen jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi (1 vuosi).

Vantaan Energia Oy:n varsinainen yhtiökokous päätti 31.3.2016 valita Marko Karvisen yhtiön hallitukseen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Lisäksi yhtiökokous päätti, että Helsingin kaupungin konsernijaosto nimeää hallitukseen vielä yhden jäsenen myöhemmin, ja että jäsen tulee valituksi Helsingin kaupungin ilmoituksella.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Vantaan Energia Oy

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.04.2016 § 54

HEL 2016-003019 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

11.04.2016 Pöydälle

Konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tuuli Kousan ehdotuksesta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566