Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

7/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/3

 

25.04.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 67

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokouksen siirtäminen

HEL 2015-009685 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti perua 16.5.2016 kokouksen ja kokoontua 23.5.2016 kaupunginhallituksen istuntosalissa kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen, kuitenkin aikaisintaan kello 17.00.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 3 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina. Uusi kokousaika (23.5.2016) on konsernijaoston kokoussuunnitelman mukainen vara-aika.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566