Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/3

 

11.04.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 53

Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr:n edustajien nimeäminen hallitukseen

HEL 2016-001508 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä kaupungin edustajaksi Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr:n hallitukseen toimikaudeksi 1.7.2016 – 30.6.2019 kaupunginjohtaja Jussi Pajusen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin.

Käsittely

Esteelliset: Pekka Sauri

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1

Suomen Messusäätiö, hallituksen jäsenen ja varajäsenen nimeämispyyntö 21.1.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Nimetyt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr:n tarkoituksena on Suomen teollisuuden ja kaupan sekä muun elinkeinoelämän edistäminen ynnä pyrkimys muullakin yleishyödyllisellä toiminnallaan tukea ja lisätä maamme tuotantoa erikoisesti tekemällä sitä tunnetuksi sekä kotimaassa että ulkomailla. Säätiöllä on oikeus omistaa tai hallita hankkimiaan tai saamiaan kiinteistöjä.

Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr ilmoittaa (21.1.2016), että säätiön sääntöjen 6 §:n mukaan Helsingin kaupunki valitsee säätiön hallitukseen yhden jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä. Säätiön sääntöjen 6 §:n mukaan hallitukseen kuuluu kaksitoista jäsentä.

Vuonna 2016 erovuorossa ovat hallituksen varsinainen jäsen kaupunginjohtaja Jussi Pajunen ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri.

Säätiön varsinaisessa kevätkokouksessa 20.5.2016 valitaan säätiön hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä erovuoroisten tilalle. Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr pyytää, että kaupunki nimeäisi varsinaisen edustajansa ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä säätiön hallitukseen 1.7.2016 – 30.6.2019 väliseksi ajaksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Liitteet

1

Suomen Messusäätiö, hallituksen jäsenen ja varajäsenen nimeämispyyntö 21.1.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Suomen Messusäätiö - Stiftelsen Finlands Mässa sr

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Nimetyt

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566