Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kj/5

 

11.04.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 55

Helsinki Business Hub Ltd Oy:n hallituksen kokoonpanon täydentäminen

HEL 2016-003314 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Helsinki Business Hub Ltd Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.4.2016 siten, että yhtiön hallitukseen valitaan konsernijaoston kokouksessa 29.2.2016 nimetyn henkilön lisäksi:

        maajohtaja Ilpo Tolonen,MSD Finland Oy sekä

        toimitusjohtaja Jari Mieskonen,Conor Venture Partners Oy.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsinki Business Hub Ltd Oy:n toimialana on ulkomaisten investointien hakeminen Helsingin seudulle, kasvuhakuisten yritysten liiketoiminnan ja kansainvälistymisen vauhdittaminen sekä muu elinkeino- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen seudulla. Yhtiön tarkoituksena on kehittää Helsingin seutua kansainvälisesti kiinnostavana ja houkuttelevana liiketoiminta- ja innovaatioympäristönä. Kaupunki on yhtiön suurin omistaja, omistusosuus on 45 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä.

Helsinki Business Hub Ltd Oy:n toiminta-ajatusta ja toimintaa laajennettiin vuonna 2015 invest in -toiminnasta laajemmin seudun elinkeino- ja innovaatiotoiminnan kehittämiseen. Yhtiön toiminnan kehittämisen myötä on tarkoituksenmukaista siirtyä käytäntöön, jossa yhtiön hallitukseen valitaan omistajina olevien pääkaupunkiseudun kaupunkien lisäksi myös yhtiön sidosryhmien piiristä valittuja henkilöitä.

Konsernijaoston kokouksessa 29.2.2016 kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa kehotettiin edustamaan kaupunkia Helsinki Business Hub Ltd Oy:n yhtiökokouksessa ja, yhtiön hallitukseen nimettiin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva.

Helsinki Business Hub Ltd Oy:n hallituksen kokoonpanoa on tarkoituksenmukaista täydentää kahdella sidosryhmien edustajista valitulla jäsenellä: maajohtaja Ilpo Tolonen (MSD Finland Oy) ja toimitusjohtaja Jari Mieskonen (Conor Venture Partners Oy). Yhtiön omistajien kesken on sovittu, että hallituksen täydentäminen käsitellään suurimman omistajan eli Helsingin kaupungin päätöksenteossa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Oikeuspalvelut

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566