Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/1

 

11.04.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 61

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n varsinainen yhtiökokous 28.4.2016

HEL 2016-003649 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) yhtiökokousedustajaa eli kaupunginkanslian oikeuspalveluita toimimaan yhtiökokouksessa siten, että yhtiökokous kehottaa yhtiön hallitusta jatkamaan Hekan alueyhtiörakenteen edelleen kehittämistä yhdessä henkilöstön ja asukkaiden kanssa niin, että valmistelutyö voidaan saada päätökseen vuoden 2016 lopussa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Kutsu Hekan yhtiökokoukseen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Konsernijaosto on päätöksellään 29.2.2016 (DN:o HEL 2016-001235) päättänyt kehottaa kaupungin kanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Helsingin kaupungin asunnot Oy:n yhtiökokouksessa vuonna 2016. Samassa yhteydessä on kehotettu kaupungin edustajaa toimimaan yhtiökokouksessa siten, että liitteen mukaiset henkilöt valitaan yhtiön hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi ja tilintarkastajiksi ja muutoinkin annettu konserniohjausta kehottaen yhtiötä noudattamaan mm. kaupungin talousarvion yhteydessä yhtiöille annettuja sitovia ja muita tavoitteita ja kaupungin yleistä konserniohjetta ja muuta ohjausta.

Helsingin kaupungin asunnot Oy on käynnistänyt työn yhtiön alueyhtiöiden rakenteen edelleen kehittämiseksi yhteistyössä henkilöstön ja asukkaiden kanssa ja tästä on informoitu Kojaa joulukuussa 2015. Työ on käynnissä ja sen on tarkoitus valmistua kuluvan vuoden aikana. Valmistelun tueksi on perusteltua tehdä valmistelusta päätös kevään yhtiökokouksessa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1

Kutsu Hekan yhtiökokoukseen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut

Kaupunginkanslia

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566