Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/4

 

11.04.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 64

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän vuoden 2017 talousarvion valmistelun lähtökohdat

HEL 2016-003433 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) vuoden 2017 talousarvion valmistelun lähtökohdat.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavina olivat Matti Enroth ja Raimo Inkinen. Asiantuntijat eivät olleet läsnä päätöksenteon aikana.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän tehtävänä on hoitaa jäsenkuntiensa jätelain mukainen jätehuolto ja siihen liittyvä toiminta, toimia vesihuoltolaissa tarkoitettuna vesihuoltolaitoksena, joka huolehtii vesihuollosta toiminta-alueellaan, huolehtia jäsenkuntiensa ilmansuojelun seuranta-, tutkimus- ja suunnittelu- sekä koulutus- ja valistustehtävistä sekä hoitaa jäsenkuntien sille antamat muut kuntayhtymän toimintaan liittyvät yhteiset tehtävät.

HSY:n perussopimuksen mukaan kuntayhtymän on pyydettävä jäsenkunnilta lausunnot talousarviosta ja taloussuunnitelmasta ennen niiden hyväksymistä. Alustava talousarvio ja taloussuunnitelma tullaan käsittelemään HSY:n hallituksessa kesäkuussa 2016 ja kuntien lausunnot tullaan pyytämään elokuun 2016 loppuun mennessä. Kaupunginvaltuuston 2.12.2015 hyväksymässä vuoden 2016 talousarviossa Helsingin maksuosuus HSY:lle on  2,071 milj. euroa (2,085 milj. euroa vuonna 2015).

HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen selostaa konsernijaoston kokouksessa vuoden 2017 talousarvion valmistelun lähtökohtia. Kokouksessa on läsnä myös HSY:n hallituksen puheenjohtaja Matti Enroth.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611

petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

800012-62637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

 

http://www.hel.fi

+358 9 655 783

 

FI02012566