Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2016

1 (1)

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

 

 

 

 

Kaj/3

 

11.04.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 63

Kaupungin osallistumisesta eräiden pysäköintiyhtiöiden hallinnon järjestämiseen

HEL 2016-002956 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti, ettei kaupunki toistaiseksi käytä yhtiöjärjestyksiin perustuvaa oikeuttaan nimetä hallituksen jäseniä, varajäseniä tai tilintarkastajia seuraavien yhtiöiden hallintoon:

Herttoniemen Pysäköinti Oy
Kaivonkatsojantien pysäköinti Oy
Kallahden Pysäköinti I Oy
Kallahden Pysäköinti II Oy
Keskeisen Rannan pysäköinti Oy
Kiinteistö Oy Kaupinparkki
Kivikon Pysäköinti I Oy
Kivikon Pysäköinti II Oy
Kytösuontien Pysäköinti Oy
Latokartanon Pysäköinti Oy
Länsi-Pasilan autopaikat Oy
Länsi-Viikinmäen Pysäköinti Oy
Malminkadun Pysäköinti Oy
Paciuksenkadun Pysäköinti Oy
Rastilankallion Pysäköinti Oy
Ruoholahden Pysäköinti Oy
Strömbergin pysäköinti Oy
Säterintie 12 Autopaikat Oy
Tilkankadun Pysäköinti Oy
Tulisuontien Pysäköinti Oy
Virvatulentien Pysäköinti Oy

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Konsernijaosto päätti 9.3.2015 (§ 45) yhtiökokouspäätöstä tehdessään olla käyttämättä kaupungin oikeutta nimetä hallituksen jäsenehdokkaita tai tilintarkastajia niihin päätösehdotuksessa listattuihin yhtiöihin, joissa kaupungin suora osallistuminen hallitustyöskentelyyn ei ole kaupungin kannalta tärkeää tai joissa edustus on parhaiten hoidettavissa osakkaina olevien kaupunkikonserniin kuuluvien kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden kautta.

Päätösehdotuksessa mainittujen pysäköintiyhtiöiden osalta nimeämisoikeuden käyttäminen ei ole edelleenkään kaupungin kannalta tarkoituksenmukaista. Aiemman vuosittaisen päätöksen sijaan on tarkoituksenmukaista päättää asiasta toistaiseksi, koska yhtiöiden tilanne alueellaan on vakiintunut ja hallinto tarkoituksenmukaista jatkossakin järjestää osakkaiden toimesta edellyttäen, ettei erityistä syytä ilmene kaupungin roolin vahvistamiseksi yhtiöiden hallinnossa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Talous- ja suunnitteluosasto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566